Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


07.05.2021

Tilskudd til veterinærdekning 2021

Kommunene i Nordland har fått 21,9 mill kr til veterinærtjenester i 2021.


28.01.2021

Kommunene har fått tildelt midler for ordninger innen jord- og skogbruk

Statsforvalteren har gitt budsjettdisponering og fordelt rammer til kommunene i Nordland innen flere ordninger


28.01.2021

Søk om tilskudd til landbruksvikartjenester innen 1. februar

Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang til kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner.


19.01.2021

Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2021

Statsforvalteren i Nordland har 500 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2021. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.


04.01.2021

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 25. februar 2021. Rapport om bruk av tilskudd i 2020 skal leveres innen samme frist.


07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.


19.02.2020

Kommunevise budsjettfullmakter 2020

Fylkesmannen har gitt kommunene i Nordland budsjettfullmakter, for ordninger innen jord- og skogbruk, der kommunene har vedtaksmyndighet.


31.01.2020

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd i 2020 er 22. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.


10.01.2020

Tilskudd til veterinære reiser

Landbruksdirektoratet utvikler nytt søknadssystem for veterinærer.


14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.