Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 07.06.2024

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Tilskot ved produksjonssvikt

Jordbruksføretak med omfattande svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold kan søkje om tilskot. Før du søkjer må du ha ha meldt frå om svikten til kommunen. Søknadsfristen er 31. oktober det året avlingssvikten oppstod.

Du kan lese meir på nettstaden til Landbruksdirektoratet. Der finn du både meldeskjema og søknadsskjema.

Vis meir

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.04.2024

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2024

Kommunene i Nordland har fått 23 954 578 kr til veterinærdekning i 2024.


Publisert 31.03.2023

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2023

Kommunene i Nordland har fått 23 084 286 kr til veterinærdekning i 2023.


Publisert 27.02.2023

Forventningsbrevet for 2023 er sendt til kommunene

Statsforvalteren har sendt ut det årlige forventningsbrevet om kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet. Brevet går til nordlandskommunene og gir den politiske ledelsen og administrasjonen oversikt over rammene til forvaltningen av landbruk og reindrift.


Publisert 21.12.2022

Søknad om tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2023

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2023. Rapport om bruk av tilskudd i 2022 skal leveres innen samme frist.


Publisert 20.12.2022, Sist endra 19.12.2022

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2022

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2022. Rapport om bruk av tilskudd i 2021 skal leveres innen samme frist.


Publisert 28.11.2022

Innføring av tofaktor-pålogging til Landbruksdirektoratets fagsystemer 12. desember

Saksbehandlere og ledere som godkjenner vedtak må sjekke sin e-postadresse i fagsystemene.


Publisert 16.09.2021

Søk om regionale miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2021

Søknadsfristen er 15. oktober for miljøtilskudd (RMP) for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) har søknadsfrist 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


Publisert 02.09.2021

Meld inn behov for tilskuddsmidler på landbruksområdet før 29. oktober

Nytt skjema for innmelding av behov omfatter nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder


Publisert 07.05.2021

Tilskudd til veterinærdekning 2021

Kommunene i Nordland har fått 21,9 mill kr til veterinærtjenester i 2021.


Publisert 28.01.2021

Kommunene har fått tildelt midler for ordninger innen jord- og skogbruk

Statsforvalteren har gitt budsjettdisponering og fordelt rammer til kommunene i Nordland innen flere ordninger