Oppgaver og ansvar

Statsforvalteren i Nordland skal virke til Nordlands beste. Vi er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt.

Se også animasjonsfilmen under - så får du høre litt mer om hva vi gjør!

Statsforvalteren er administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), men utfører oppgaver på oppdrag for 11 departementer, med underliggende direktorater og tilsyn. I tillegg utfører vi oppdrag for Kongehuset.

De ulike fagdepartementene og direktoratene gir oppdrag til Statsforvalteren innenfor sine politikkområder og sektoransvar. Det betyr at Statsforvalteren har arbeidsoppgaver innenfor mange sektorer og samfunnsområder.

Statens fremste representant

Viktige kjennetegn for Statsforvalterens virke er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning. Statsforvalteren skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket.

Statsforvalterens rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i Statsforvalterens arbeid.

Sektormyndighet

Statsforvalteren utfører oppgaver på samfunnsområder for mange departementer. Dette gjenspeiles også i inndelingen i fagavdelinger i embetene. Oppgavene er knyttet til iverksetting av regjeringens sektorpolitikk på de ulike områdene, som regel gjennom kommunalforvaltningen, og etter mål og resultatoppfølging av fagdepartementene. Statsforvalteren er med hjemmel i en egen beredskapsinstruks tillagt betydelige oppgaver innen det sivile beredskap.

Samordningsmyndighet

Statsforvalteren har et særlig ansvar for å samordne statens virksomhet i fylket. Slik kan viktige helhetshensyn i den nasjonale politikken overfor kommunene bli ivaretatt. Også ved kriser og katastrofer i fredstid er statsforvalteren tillagt et samordningsansvar. Dette krever god fagkompetanse på mange forskjellige områder. Statsforvalterens plikt til å samordne går fram av fylkesmannsinstruksen.

Rettssikkerhetsinstans

Statsforvalteren har også viktige oppgaver når det gjelder rettssikkerhet. Statsforvaltern fører tilsyn med deler av kommunenes tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll med kommunale vedtak og behandler klager på kommunale enkeltvedtak.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.