Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.07.2015

Søk miljøtilskudd og produksjonstilskudd innen 20. august

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.


Publisert 09.07.2015

Endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sykdom og fødsel mv

Landbruksdirektoratet har med virkning fra 1.juli 2015 fastsatt endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sykdom og fødsel av 19.12.2014.


Publisert 01.07.2015

Søk om tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak

Klikk deg inn på vårt nye søknadsskjema, fyll ut informasjon om tiltaket du vil søke om støtte til, last opp vedlegg og send inn. Elektronisk.


Publisert 12.05.2015

Fylkesmannen opphever vedtak i klagesak

Fylkesmannen i Nordland har i dag opphevet Brønnøy kommunes vedtak i klagesak om produksjonstilskudd for foretaket Tore Holm. Kommunens opprinnelige vedtak av 16.12.14 om avkortning i tilskudd ved regelverksbrudd på kr. 574 296 stadfestes.


Publisert 28.04.2015

Nye saksbehandlingsrutiner i forbindelse med avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har endret rutiner for melding om vedtak i søknader om tilskudd til sykdom og fødsel mv. Brevet skal erstatte dagens melding om utbetaling som sendes ut av Fylkesmannen og eventuelle egne utarbeidede vedtak utsendt fra kommunen.

 


Publisert 22.04.2015

Fagsamling kontroll, produksjons- og miljøtilskudd m.m.

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling inviterer kommunene til fagsamling i Mosjøen og Bodø, med likt program begge steder.


Publisert 19.02.2015

Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskudd til landbruk og reindrift

Her er en oversikt over tilskuddsordninger innenfor landbruk og reindrift, med søknadsfrister og navn på Statsforvalterens saksbehandlere. 


Publisert 06.02.2015

Søk om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 10. februar

Fylkesmannen i Nordland kan fordele kr 900 000,- til tiltak i beiteområder i 2015.


Publisert 11.08.2014

Velkommen til fagsamlinger om produksjonstilskudd, dyrevelferd og kontroll

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling inviterer kommunene til fagsamlinger i forbindelse med søknadsomgangen august 2014 for produksjonstilskudd.


Publisert 02.06.2014

Ny veileder for miljøtilskudd i jordbruket søknadsomgangen 2014

Veilederen er oppdatert i forhold til søknadsomgangen 2013, og det er også gjort endringer i Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland.