Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.08.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. blir elektronisk 15. august

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.


Publisert 11.06.2018

Kurs om tilskudd til sykdomsavløsning i Agros

Det nettbaserte fagsystemet Agros skal forenkle håndteringen av tilskudd til sykdomsavløsning i landbruket. Systemet planlegges tatt i bruk 15. august 2018. Kommunene inviteres til kurs i Mosjøen eller Bodø første uka i september.


Publisert 01.03.2018

Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars

Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd i mars. Om du bare har bifolk, eller bare driver med planteproduksjon, skal du ikke søke før ved del 2 av søknaden. Del 2 har frist 15. oktober.

Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjontilskudd.


Publisert 19.12.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2018

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


Publisert 09.05.2017

Tidligpensjon for jordbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake ? Fra du er 62 år til du fyller 67 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen. Ett av kravene er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du selv har drevet gården i minst 15 år.


Publisert 07.04.2017

Hvorfor avkortes det i søknader om produksjonstilskudd i jordbruket?

I Nordland var det 2 114 foretak som søkte om produksjonstilskudd i jordbruket ved søknadsomgangen i august 2016. Samlet utbetaling i Nordland ble 366,5 millioner kroner. Før utbetaling var det avkortet 1,3 millioner kroner i beregnet tilskudd. Avkortingene var fordelt på 88 foretak.  Beløpene  varierte fra noen hundre kroner til over 140 000 kroner.


Publisert 13.01.2017

Nye satser for tilskudd til avløsning ved sykdom

Fra og med 1. januar er satsene for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v endra.


Publisert 20.07.2016

Forbered deg til søknad om produksjonstilskudd i august

Nå er informasjonsmateriell for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket tilgjengelig på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Søknadsfristen er 20. august.


Publisert 04.02.2016

Endring i regler for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng

Fra 2016 må det søkes på forhånd om tilskudd for skogsdrift i vanskelig terreng. Det gjelder enten det gjelder tilskudd for lang transport, vekslende drift eller taubanedrift.


Publisert 21.12.2015

Endra krav til retting i søknad om produksjonstilskudd

Dersom du har glemt å oppgi opplysninger og vil rette søknaden om produksjonstilskudd etter søknadsfrist, risikerer du å få trekk i utbetaling av tilskudd. Det lønner seg derfor å starte med søknaden tidlig og være nøyaktig.