Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.01.2021

Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2021

Statsforvalteren i Nordland har 500 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2021. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.


Publisert 04.01.2021, Sist endra 21.01.2021

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 25. februar 2021. Rapport om bruk av tilskudd i 2020 skal leveres innen samme frist.


Publisert 07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.


Publisert 19.02.2020

Kommunevise budsjettfullmakter 2020

Fylkesmannen har gitt kommunene i Nordland budsjettfullmakter, for ordninger innen jord- og skogbruk, der kommunene har vedtaksmyndighet.


Publisert 31.01.2020

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd i 2020 er 22. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.


Publisert 10.01.2020

Tilskudd til veterinære reiser

Landbruksdirektoratet utvikler nytt søknadssystem for veterinærer.


Publisert 14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.


Publisert 20.05.2019

Fagsamlinger for kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling har hatt fagsamlinger om produksjonstilskudd og kontroll i mai 2019.


Publisert 28.01.2019

Vi oppfordrer søkere til å benytte elektroniske skjema i Altinn

9. februar åpnes det for å søke om SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering elektronisk.


Publisert 20.09.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.