Tilskudd innen landbruk

Oppdatert 07.06.2024

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen. Søknadsfristen er 31. oktober det året avlingssvikten oppstod. 

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratets nettsted. Der finner du både meldeskjema og søknadsskjema.

Vis mer

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.04.2024

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2024

Kommunene i Nordland har fått 23 954 578 kr til veterinærdekning i 2024.


Publisert 31.03.2023

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2023

Kommunene i Nordland har fått 23 084 286 kr til veterinærdekning i 2023.


Publisert 27.02.2023

Forventningsbrevet for 2023 er sendt til kommunene

Statsforvalteren har sendt ut det årlige forventningsbrevet om kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet. Brevet går til nordlandskommunene og gir den politiske ledelsen og administrasjonen oversikt over rammene til forvaltningen av landbruk og reindrift.


Publisert 21.12.2022

Søknad om tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2023

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2023. Rapport om bruk av tilskudd i 2022 skal leveres innen samme frist.


Publisert 20.12.2022, Sist endret 19.12.2022

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2022

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2022. Rapport om bruk av tilskudd i 2021 skal leveres innen samme frist.


Publisert 28.11.2022

Innføring av tofaktor-pålogging til Landbruksdirektoratets fagsystemer 12. desember

Saksbehandlere og ledere som godkjenner vedtak må sjekke sin e-postadresse i fagsystemene.


Publisert 16.09.2021

Søk om regionale miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2021

Søknadsfristen er 15. oktober for miljøtilskudd (RMP) for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) har søknadsfrist 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


Publisert 02.09.2021

Meld inn behov for tilskuddsmidler på landbruksområdet før 29. oktober

Nytt skjema for innmelding av behov omfatter nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder


Publisert 07.05.2021

Tilskudd til veterinærdekning 2021

Kommunene i Nordland har fått 21,9 mill kr til veterinærtjenester i 2021.


Publisert 28.01.2021

Kommunene har fått tildelt midler for ordninger innen jord- og skogbruk

Statsforvalteren har gitt budsjettdisponering og fordelt rammer til kommunene i Nordland innen flere ordninger