Tilskudd innen landbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.11.2022

Innføring av tofaktor-pålogging til Landbruksdirektoratets fagsystemer 12. desember

Saksbehandlere og ledere som godkjenner vedtak må sjekke sin e-postadresse i fagsystemene.


Publisert 04.01.2022

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2022

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2022. Rapport om bruk av tilskudd i 2021 skal leveres innen samme frist.


Publisert 16.09.2021

Søk om regionale miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2021

Søknadsfristen er 15. oktober for miljøtilskudd (RMP) for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) har søknadsfrist 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


Publisert 02.09.2021

Meld inn behov for tilskuddsmidler på landbruksområdet før 29. oktober

Nytt skjema for innmelding av behov omfatter nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder


Publisert 07.05.2021

Tilskudd til veterinærdekning 2021

Kommunene i Nordland har fått 21,9 mill kr til veterinærtjenester i 2021.


Publisert 28.01.2021

Kommunene har fått tildelt midler for ordninger innen jord- og skogbruk

Statsforvalteren har gitt budsjettdisponering og fordelt rammer til kommunene i Nordland innen flere ordninger


Publisert 28.01.2021

Søk om tilskudd til landbruksvikartjenester innen 1. februar

Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang til kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner.


Publisert 19.01.2021

Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2021

Statsforvalteren i Nordland har 500 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2021. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.


Publisert 04.01.2021, Sist endret 21.01.2021

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 25. februar 2021. Rapport om bruk av tilskudd i 2020 skal leveres innen samme frist.


Publisert 07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.