Tilskudd innen landbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.05.2017

Tidligpensjon for jordbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake ? Fra du er 62 år til du fyller 67 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen. Ett av kravene er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du selv har drevet gården i minst 15 år.


Publisert 07.04.2017

Hvorfor avkortes det i søknader om produksjonstilskudd i jordbruket?

I Nordland var det 2 114 foretak som søkte om produksjonstilskudd i jordbruket ved søknadsomgangen i august 2016. Samlet utbetaling i Nordland ble 366,5 millioner kroner. Før utbetaling var det avkortet 1,3 millioner kroner i beregnet tilskudd. Avkortingene var fordelt på 88 foretak.  Beløpene  varierte fra noen hundre kroner til over 140 000 kroner.


Publisert 13.01.2017

Nye satser for tilskudd til avløsning ved sykdom

Fra og med 1. januar er satsene for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v endra.


Publisert 20.07.2016

Forbered deg til søknad om produksjonstilskudd i august

Nå er informasjonsmateriell for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket tilgjengelig på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Søknadsfristen er 20. august.


Publisert 04.02.2016

Endring i regler for tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng

Fra 2016 må det søkes på forhånd om tilskudd for skogsdrift i vanskelig terreng. Det gjelder enten det gjelder tilskudd for lang transport, vekslende drift eller taubanedrift.


Publisert 21.12.2015

Endra krav til retting i søknad om produksjonstilskudd

Dersom du har glemt å oppgi opplysninger og vil rette søknaden om produksjonstilskudd etter søknadsfrist, risikerer du å få trekk i utbetaling av tilskudd. Det lønner seg derfor å starte med søknaden tidlig og være nøyaktig.


Publisert 30.07.2015

Søk miljøtilskudd og produksjonstilskudd innen 20. august

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.


Publisert 09.07.2015

Endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sykdom og fødsel mv

Landbruksdirektoratet har med virkning fra 1.juli 2015 fastsatt endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sykdom og fødsel av 19.12.2014.


Publisert 01.07.2015

Søk om tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak

Klikk deg inn på vårt nye søknadsskjema, fyll ut informasjon om tiltaket du vil søke om støtte til, last opp vedlegg og send inn. Elektronisk.


Publisert 12.05.2015

Fylkesmannen opphever vedtak i klagesak

Fylkesmannen i Nordland har i dag opphevet Brønnøy kommunes vedtak i klagesak om produksjonstilskudd for foretaket Tore Holm. Kommunens opprinnelige vedtak av 16.12.14 om avkortning i tilskudd ved regelverksbrudd på kr. 574 296 stadfestes.