Tilskudd innen landbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.05.2015

Fylkesmannen opphever vedtak i klagesak

Fylkesmannen i Nordland har i dag opphevet Brønnøy kommunes vedtak i klagesak om produksjonstilskudd for foretaket Tore Holm. Kommunens opprinnelige vedtak av 16.12.14 om avkortning i tilskudd ved regelverksbrudd på kr. 574 296 stadfestes.


Publisert 28.04.2015

Nye saksbehandlingsrutiner i forbindelse med avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Landbruksdirektoratet har endret rutiner for melding om vedtak i søknader om tilskudd til sykdom og fødsel mv. Brevet skal erstatte dagens melding om utbetaling som sendes ut av Fylkesmannen og eventuelle egne utarbeidede vedtak utsendt fra kommunen.

 


Publisert 22.04.2015

Fagsamling kontroll, produksjons- og miljøtilskudd m.m.

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling inviterer kommunene til fagsamling i Mosjøen og Bodø, med likt program begge steder.


Publisert 19.02.2015

Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskudd til landbruk og reindrift

Her er en oversikt over tilskuddsordninger innenfor landbruk og reindrift, med søknadsfrister og navn på Statsforvalterens saksbehandlere. 


Publisert 06.02.2015

Søk om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 10. februar

Fylkesmannen i Nordland kan fordele kr 900 000,- til tiltak i beiteområder i 2015.


Publisert 11.08.2014

Velkommen til fagsamlinger om produksjonstilskudd, dyrevelferd og kontroll

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling inviterer kommunene til fagsamlinger i forbindelse med søknadsomgangen august 2014 for produksjonstilskudd.


Publisert 02.06.2014

Ny veileder for miljøtilskudd i jordbruket søknadsomgangen 2014

Veilederen er oppdatert i forhold til søknadsomgangen 2013, og det er også gjort endringer i Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland. 


Publisert 11.04.2014

Tidligpensjon for gårdbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake? Fra du er 62 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen som opphører når du fyller 67 år. Det er blant annet krav at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du har drevet gården i minst 15 år.


Publisert 28.03.2014

Gårdskart

Gårdskartprosessen i Nordland ble avsluttet i januar 2014.


Publisert 06.03.2014

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventinger i 2014.