Fylkesmannen opphever vedtak i klagesak

Fylkesmannen i Nordland har i dag opphevet Brønnøy kommunes vedtak i klagesak om produksjonstilskudd for foretaket Tore Holm. Kommunens opprinnelige vedtak av 16.12.14 om avkortning i tilskudd ved regelverksbrudd på kr. 574 296 stadfestes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2015

- En forutsetning for å motta produksjonstilskudd, er at driften er innenfor lovverket. Det er viktig å sikre at samfunnets fellesmidler forvaltes på en korrekt og forsvarlig måte, sier landbruks- og reindriftsdirektør i Nordland, Monica Andreassen Iveland.

Bakgrunn for vedtaket

Mattilsynet har over flere år påvist brudd på regelverket for dyrevelferd hos foretaket Tore Holm.

Kommunen har behandlet sak om produksjonstilskudd for søketidspunktet august 2014. Den 16.12.14 vedtok kommunen avkortning i produksjonstilskuddet med bakgrunn i bruddene på dyrevelferdsloven.

Driftsstyre 2 i Brønnøy kommune har i flere omganger klagesaksbehandlet saken.  I sitt siste vedtak besluttet kommunen at tilskuddet skulle utbetales til fulle.

Fylkesmannen i Nordland har valgt å vurdere gyldigheten av kommunens siste to vedtak i avkortningssaken etter § 35 i forvaltningsloven.

I strid med reglene

Fylkesmannen mener at det ikke er tvil om at driften på foretaket Tore Holm på søknadstidspunktet foregikk i strid med reglene for å motta produksjonstilskudd. Dette på bakgrunn av Mattilsynets dokumentasjon i saken. Vi finner at bruddene på søknadstidspunktet er et konstatert faktum av tilsynsmyndigheten Mattilsynet. For å motta tilskudd, må virksomheten drive etter regelverket.

- Statlige tilskuddsmidler skal ikke automatisk utbetales i de tilfeller man bryter lovverket for driften, poengterer Iveland.

Opphever vedtak i klagesak - opprettholder opprinnelig vedtak

Fylkesmannen i Nordland opphever derfor Brønnøy kommunes vedtak av 03.04.15 og 20.04.15 om ikke å foreta avkortning i produksjonstilskuddet for søknadsomgangen august 2014 på grunn av ugyldighet. Dette innebærer at kommunens vedtak av 16.12.14 om avkortning stadfestes. Vedtaket kan klages på innen tre uker til landbruksdirektoratet.

 


Fakta om samarbeidsavtalen og dyrevelferdssaker 


Mattilsynet og Landbruksdirektoratet inngikk i 2014 en formalisert samarbeidsavtale om utveksling av informasjon i saker som angår dyrevelferd på foretak med husdyrproduksjon. Dersom Mattilsynet påviser brudd på regelverket skal det vurderes trekk eller avkortning i tilskudd for jordbruksvirksomhet. Samarbeidsavtalen 

Fylkesmannen i Nordland fikk i 2014 melding fra Mattilsynet om 18 foretak som har brutt regelverket. Alvorlighetsgraden i disse sakene varierer.  Ingen nye saker er mottatt i 2015.

Mattilsynet er egen myndighet som forvalter og fører tilsyn med virksomheter i jordbruket i henhold til  lov om dyrevelferd.

Fylkesmannen og kommunene forvalter og fører tilsyn med virksomheter i jordbruket i henhold til  forskrift om produksjonstilskudd  og andre tilskuddsordninger fastsatt gjennom jordbruksavtalen.

Det er en grunnleggende forutsetning for å motta tilskudd til husdyrproduksjon at foretaket også har god dyrevelferd. Dersom foretaket driver i strid med regelverket, så kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake eller avkortes. Det er Mattilsynet som beslutter om et foretak driver i strid med regelverket, mens det er kommunene som beslutter at brudd på regelverket får konsekvens for utbetalingen av tilskudd.

I 2014 har kommunene fattet fem vedtak om avkortning i produksjonstilskudd med begrunnelse i vedtak fra Mattilsynet om brudd på dyrevelferden. I en sak ble tilskuddet vedtatt tilbakeholdt, men ble utbetalt etter at Mattilsynet hadde bekreftet at påleggene var utbedret. Dette gjelder søknadsomgangen per 20. august 2014. 

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet i kommunene. Med dagens vedtak har Fylkesmannen overprøvd to kommunale vedtak som omhandler produksjonstilskudd og dyrevelferd. Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.