Landbruk og reindrift

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.05.2024

Jordvern sikrer matjord for framtida

For at vi skal kunne produsere mest mulig av vår egen mat, også i framtida, er det viktig å ha et sterkt jordvern


15.05.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 20

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga


13.05.2024

Fagsamling skogbruk

Vi har gleden av å kunne invitere til skogbruksfaglig samling i Saltdal. Vernskog vil være et stort tema.


30.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 18

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga


24.04.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


23.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 17

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga


23.04.2024

Merk reir så du kan kjøre utenom

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


23.04.2024

Nettverksmøte tre og skog

Velkommen til digitalt nettverksmøte for skog og treindustri i Nordland. Foredragsholdere denne gang er Jarle Løvland fra Nordlandsforskning og Runa Stenhammer Aanerød fra Statsforvalteren i Nordland.


23.04.2024

Ta hensyn til rein i kalvingstida

I april trekker reinen fra vinterbeite tilbake til vårbeite og kalvingsland. Simlene er veldig sårbare for forstyrrelser i kalvingsperioden


23.04.2024

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2024

Kommunene i Nordland har fått 23 954 578 kr til veterinærdekning i 2024.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel