Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


20.01.2022

Bioenergistrategi for Nord-Norge

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi "Grønn varme i nord". 


20.01.2022

Webinar om prising av Inn på tunet-tjenester

Å sette riktig pris på tjenestene kan være en utfordring for både tilbydere av Inn på tunet og Ut på vidda. Statsforvalterne i Nordland og i Troms- og Finnmark inviterer derfor til webinar 18/2 der du som tilbyr velferdstjenester kan øke din kompetanse om prissetting. 


19.01.2022

Priskontroll ved behandling av konsesjonssøknader

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om kommunens behandling av søknad om konsesjon.


18.01.2022

Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2022

Statsforvalteren i Nordland har 400 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2022. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.


18.01.2022

Ny strategisk plan for jordvern

Jordvern handler om å sikre muligheten for framtidige generasjoner til å dyrke mat i Nordland. Det innebærer vern av arealer og jordas fruktbarhet.


18.01.2022

Beitebruksplan

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om beitebruksplan.

18.01.2022

Samarbeid om beiting i utmark

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om organisering og drift av beitelag. 


18.01.2022

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk

Statsforvalteren forventer at kommuner som vil legge ut nye arealer til utbyggingsformål kan legge fram et arealregnskap som viser at det ikke er tilstrekkelige muligheter i eksisterende planavklarte områder.


17.01.2022

Prosjektledersamling

Vi inviterer til en digital samling for prosjektledere som jobber med prosjekter knyttet til landbruk og bygdeutvikling. 


11.01.2022

Informasjonsbrev uke 2

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel