Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.06.2022

Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2022

Gårdbrukdere og godkjente beitelag kan motta Regionale miljøtilskudd i jordbruket. For jordbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene er fristen 15. november. 


21.06.2022

Informasjonsbrev uke 25 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


17.06.2022

Digitale læringsressurser om landbruk

Visste du at det er laget noen gode ressurser til bruk for å lære om landbruk og natur? Visste du at det er utviklet et eget digitalt spill som skal lære elever hvordan det er å være gårdbruker i Norge og hvordan maten vår produseres? Les mer her og tips gjerne andre om dette.


14.06.2022

Informasjonsbrev uke 24 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene. 


14.06.2022

Forsknings- og utviklingsseminar om tapssituasjonen i reindrifta

I juni inviterte Statsforvalteren i Nordland, reineiere og forsknings- og utviklingsaktører til Nordland nasjonalparksenter for å diskutere tapssituasjonen i reindrifta. 10 av 12 reinbeitedistrikt var representerte og bidro til at det ble gode diskusjoner, og gitt viktige innspill til fremtidig forskning. 


07.06.2022

Informasjonsbrev uke 23 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene. 


02.06.2022

Miljøtilskudd i jordbruket 2022: Foreløpig informasjon om søknadsomgangen

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2022 vil ikke være ferdig før i slutten av juni. Årsaken er at vi venter på Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør, og avklaringer fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2021.


31.05.2022

Veileder for utforming av kommunale jordvernstrategier

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Vi ønsker at kommunene lager sine egne jordvernstrategier, for å skape oppmerksomhet og bevissthet om dyrka jord, og gi kunnskap om arealenes verdi.


30.05.2022

Forsvarlig gjødsellagring

Gjødselvareforskriften gir retningslinjer for lagring av husdyrgjødsel slik at dette ikke fører til forurensning. Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å ta kontakt for veiledning når de får vanskelige saker.  


25.05.2022

Studietur Island 17.-21.oktober

For deg som er i oppstartsfasen med å etablere tilleggsnæring på gården din basert på grønnsaksproduksjon som opplevelse, hest for turister, gårdscafe/restaurant, videreforedling av melk, videreforedling av skinn/ull fra sau og geit, gårdsbutikk med mer. 

Oppdatert info: Studieturen er fulltegnet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel