Landbruk og reindrift

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.01.2023

Reinhelsetjenesten – En egen helsetjeneste for rein

I forbindelse med forhandlinger om reindriftsavtalen for 2021/2022 ble Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske reindriftsamers Landsforbund (NRL) enige om å sette i gang et prosjekt, for å fremme god helse hos rein. Prosjektet er et treårig pilotprosjekt som ligger under ledelse av Veterinærinstituttet i Tromsø.


24.01.2023

Informasjonsbrev fra landruks- og reindriftsavdelinga uke 4

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene


17.01.2023

Informasjonsbrev til kommunene uke 3

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga


13.01.2023

Setter av millioner kroner til samarbeid mellom kommuner

Statsforvalteren skal bruke inntil 40 millioner kroner av sine skjønnsmidler for å utrede og etablere flere interkommunale samarbeid i Nordland i år.


13.01.2023

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang til kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner.


12.01.2023

Resultater fra pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet

I desember 2022 ble pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet som var knyttet til demensomsorg, videregående skole og psykisk helse- og arbeidstrening avsluttet. Pilotprosjektet i Nordland som omhandler et tilbud til elever i grunnskolen skal fortsette frem mot skoleårets slutt sommeren 2023. I denne saken oppsummeres effektene og erfaringene fra Nordland så langt.


12.01.2023

Konkrete tips fra pilotkommunene i Nordland til kommuner som ønsker å starte med Inn på tunet

Dersom din kommune ønsker å tilby Inn på tunet til sine innbyggere, kan du i denne saken få tips fra pilotkommunene som har deltatt i det nasjonale Inn på tunet-løft prosjektet i Nordland.


10.01.2023

Informasjonsbrev til kommunene uke 2

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga


10.01.2023

Justering i systemet for beredskap i reindrift

De viktigste endringene er at mandatet for beredskapsutvalgene er justert. Mandatet har en nærmere presisering av oppgaver, fastsetting av tidspunkt for beitekrise, taushetsplikt og habilitet. Andre viktige endringer er at distriktsstyret kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond hvis det er beitekrise.


04.01.2023

Nå kan du melde deg på Nordlandskonferansen

Beredskap, ung inkludering og samfunnsutvikling i det grønne skiftet er noen av temaene som løftes fram under Nordlandskonferansen i Bodø 8. og 9. februar 2023.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel