Miljøtiltak i jordbruket

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.04.2024

Merk reir så du kan kjøre utenom

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


Publisert 04.12.2023

Kulturlandskapsprisen Nordland delt ut til ildsjeler i Alstahaug

Annie Marskar Henriksen og Bjørn Henriksen, Torgunn Grønnevik og Finn Grønnevik er årets vinnere av Kulturlandskapsprisen Nordland.


Publisert 12.09.2023

Søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket kan registreres fra 15. september

Fra 15. september er det mulig å registrere søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket. Her finner du nyttig informasjon om tilskuddsordningen.


Publisert 25.05.2023

Tilrettelegging for fugl i jordbrukslandskapet

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


Publisert 12.05.2023

Regionale miljøtilskudd i jordbruket 2023

Gårdbrukere og beitelag kan motta regionale miljøtilskudd i jordbruket. For landbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober og for beitelagene er fristen 15. november.


Publisert 11.05.2023

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2023-2026 er vedtatt

Programmet legger føringer for hvilke miljøtilskudd landbruksforetak i Nordland kan få tilskudd til, og for kommunenes tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  


Publisert 11.05.2023

Foreslå vinner av Kulturlandskapsprisen Nordland

Prisen deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Den kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre.


Publisert 13.12.2022

Høring av forslag til nytt regionalt miljøprogram (RMP) og forskrift for miljøtilskudd i jordbruket

Høringsfrist: 12. mars 2023


Publisert 21.09.2022

Foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2022

Fristen for å nominere kandidater er 1. oktober. Med unntak av 2020 har prisen blitt delt ut hvert år siden 1997. Utdelingen skjer normalt i desember under åpning av årets siste samling av Nordland fylkesting.


Publisert 20.09.2022

Gi innspill til arbeidet med utvikling av nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland (RMP) perioden 2023 - 2026

Fristen for å gi innspill til arbeidet med å rullere strategien RMP, og oppdatere Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, er 15.10.2022.