Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, er oppdatert

Kvitkinngås på snauspist eng
Kvitkinngås mellomlander i Vesterålen på trekk til Svalbard. Foto: Grete Nytrøen Kvavik.

Statsforvalteren i Nordland har oppdatert Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland. Endringene gjelder for søknadsomgangen 2024. 

Publisert 01.07.2024

Regionale miljøtilskudd skal bidra til å ivareta miljøverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning til luft og vann.

Landbruksforetak kan blant annet få tilskudd til slått og beiting av verdifulle kulturlandskap, kulturminner, og for å tilrettelegge for hekking og beiting av trua fuglearter.

Forskrift om regionale miljøtilskudd beskriver hvilke tiltak man kan få tilskudd til i Nordland, og vilkår som gjelder for hvert tiltak. Det er gjort mindre endringer i teksten som skal gjøre bestemmelsene lettere å forstå og forvalte. I noen paragrafer er det lagt inn nye vilkår om dokumentasjon av gjennomførte tiltak.

Noen av tilskuddsordningene gjelder bare på bestemte områder. Forskriften har vedlegg med lister over disse områdene. Dette er lokalt verdifulle jordbrukslandskap, kulturhistoriske områder og bestemte vannforekomster. Listene i vedleggene er oppdatert på grunnlag av innspill fra kommunene.

Alle endringene i forskriften og vedleggene har vært ute på høring.

Statsforvalterens veileder om miljøtilskuddene er også oppdatert. Den gjengir forskriftstekst og utdypende informasjon om hver enkelt ordning.

Forskriften med vedlegg og veilederen er vedlagt under "Dokumenter". Der finner du også foreløpige tilskuddssatser og en beskrivelse av hvordan man kan legge inn geolokalisering av foto på smarttelefon.

Begrenset ramme - foreløpige tilskuddssatser

Ramma for regionale miljøtilskudd er begrenset for hvert fylke. Fordi vi ikke kjenner søknadsomfanget før søknadene er mottatt og behandlet, er tilskuddssatsene foreløpige. Når søknadene er behandlet blir satsene justert slik at vi bruker hele ramma, og ikke mer enn det vi er tildelt. Lista med tilskuddstypene og foreløpige satser er vedlagt under "Dokumenter". 

Viktige datoer og frister for søkere og kommuner i 2024

15. september

Søkere kan begynne å sende inn søknader om regionale miljøtilskudd i jordbruket for 2024.

15. oktober

Søknadsfrist for foretak som søker om regionale miljøtilskudd.

29. oktober

Siste frist for å endre søknader som ble innsendt før fristen 15. oktober.

30. oktober

Kommunen kan begynne sin saksbehandling av foretakenes søknader om regionale miljøtilskudd.

15. november

Søknadsfrist for beitelag som vil søke om tilskudd til drift av beitelag.

30. november

Frist for kommunen, for å sende forslag til endringer i vedlegg 1, 2 eller 3 til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland til Statsforvalteren.

15. desember

Frist for kommunen, for å behandle alle søknader om regionale miljøtilskudd (foreløpig godkjenning, avslå eller avvise).

31. januar 2025

Statsforvalterens frist for å låse tilskuddssatsene.

3. februar 2025

Kommunen kan begynne å godkjenne vedtak endelig.

14. februar 2025

Siste frist for kommunens godkjenning av endelige vedtak om regionale miljøtilskudd for 2024.

13. mars 2025

Landbruksdirektoratet utbetaler regionale miljøtilskudd for 2024.

Endringer i forskrift og veileder

I disse paragrafene er det gjort endringer.

§ 4 Drift av bratt areal
Det er lagt inn en presisering i forskriftsteksten: «Beiting alene ikke gir tilskudd.» Endringen er en presisering av formålet med bestemmelsen. Bestemmelsen krever at det er drift på arealet i form av slått eller høsting av andre vekster, eller at beitet blir gjødslet og skjøttet ved pussing, fjerning av ugras med mer. Beiting alene gir derfor ikke tilskudd.

§ 11 Brenning av kystlynghei
Det er lagt inn et vilkår om at kystlyngheia skal være registrert i Naturbasen eller kartlagt og registrert av Statsforvalteren. Dette var et vilkår også i 2023, men hadde ved en feil falt ut.

§ 12 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
Det er åpnet for å gi tilskudd til skjøtsel av naturtypene som nevnes i paragrafen, uavhengig av hvilken kategori som er satt på lokaliteten ved registrering. A og B-betegnelsene benyttes ikke lenger ved kartlegging av naturtyper. Nå brukes Miljødirektoratets instruks, som har andre og mer sammensatte betegnelser enn tidligere metodikk. Å sette A eller B som vilkår for tildeling av regionalt miljøtilskudd er derfor ikke hensiktsmessig lenger.

Åpen kalkmark er tatt ut av lista med naturtyper der skjøtsel kan gi tilskudd. Dette skyldes svært begrenset utbredelse av naturtypen og få søknader om tilskudd til skjøtsel av denne.

§ 13 Skjøtsel av trua naturtyper
Som for § 12 er det åpnet for å gi tilskudd for skjøtsel på alle lokaliteter med naturtypene som omfattes av bestemmelsen, ikke bare A- eller B-lokaliteter.

§ 14 Soner for pollinerende insekter
Denne paragrafen er en del omarbeidet. Vilkår er presisert og det er lagt inn dokumentasjonskrav. Ved kontroll skal tiltaket kunne dokumenteres med kvittering for innkjøpt såfrø og geolokaliserte foto som viser gjennomført nyetablering og/eller slått på arealet det søkes om tilskudd for, og blomstrende vegetasjon.

Skjøtselsråd i veilederen er tydeliggjort. Det er lagt inn lister med eksempler på plantearter som bør forekomme på arealer der det gis tilskudd til slått av naturlig stedegen vegetasjon, og plantearter som ikke skal dominere på disse arealene.

§ 23 Fangdam
Veilederen er en del omarbeidet, for å få bedre fram hva en fangdam skal være, og hva det ikke er.

§§ 24-27 Bestemmelser om tilskudd til tidlig spredning av husdyrgjødsel
Veilederen er omarbeidet, for å tydeliggjøre reglene for tilskudd til tidlig spredning av husdyrgjødsel.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.