Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

06.12.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 49

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga. 


06.12.2022

Nordlandslandbruket ved et tidsskille

Velkommen til seminar på Petter Dass-museet i Alstahaug, 8. februar 2023.


05.12.2022

Verdens jordverndag

5. desember er verdensdagen for jordsmonn. God og dyrkbar jord er svært viktig og vi har alle et ansvar for å ta vare på våre jordressurser.


02.12.2022

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må du ha autorisasjonsbevis. Beviset må fornyes hvert tiende år.


02.12.2022

Kurs for tilleggsautorisasjon gnagermidler

Norsk landbruksrådgivning Nordnorge tilbyr kurs for gnagermiddelautorisasjon 15. desember.


30.11.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 48

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga


28.11.2022

Innføring av tofaktor-pålogging til Landbruksdirektoratets fagsystemer 12. desember

Saksbehandlere og ledere som godkjenner vedtak må sjekke sin e-postadresse i fagsystemene.


22.11.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 47

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga. 


22.11.2022

Ny Inn på tunet-film fra Nordland

Se vår nye film om Inn på tunet! Filmen er spilt inn på Hallarvik gård utenfor Narvik i Nordland og skal inspirere gårdbrukere til å se Inn på tunet som en mulig satsing. I filmen møter du Marita Liljebakk som forteller om reisen mot å bli en godkjent Inn på tunet-gård.


15.11.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 46

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel