Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

30.06.2022

Besøk en grøntprodusent

Ønsker du å kjøpe mer lokalprodusert potet og grønnsaker til din bedrift? Bli med på vår kampanje og bli kjent med dine lokale grøntprodusenter!


29.06.2022

Studietur fornybar energi

Vurderer du å investere i et anlegg for fornybar energi på gården din? Lurer du på hvilken teknologi som kan være riktig på din gård? Bli med oss på studietur til Østlandet og lær mer om fornybar energi. 


28.06.2022

Informasjonsbrev uke 26

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


24.06.2022

Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2022

Gårdbrukdere og godkjente beitelag kan motta Regionale miljøtilskudd i jordbruket. For jordbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene er fristen 15. november. 


21.06.2022

Informasjonsbrev uke 25 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


17.06.2022

Digitale læringsressurser om landbruk

Visste du at det er laget noen gode ressurser til bruk for å lære om landbruk og natur? Visste du at det er utviklet et eget digitalt spill som skal lære elever hvordan det er å være gårdbruker i Norge og hvordan maten vår produseres? Les mer her og tips gjerne andre om dette.


14.06.2022

Informasjonsbrev uke 24 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene. 


14.06.2022

Forsknings- og utviklingsseminar om tapssituasjonen i reindrifta

I juni inviterte Statsforvalteren i Nordland, reineiere og forsknings- og utviklingsaktører til Nordland nasjonalparksenter for å diskutere tapssituasjonen i reindrifta. 10 av 12 reinbeitedistrikt var representerte og bidro til at det ble gode diskusjoner, og gitt viktige innspill til fremtidig forskning. 


07.06.2022

Informasjonsbrev uke 23 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene. 


02.06.2022

Miljøtilskudd i jordbruket 2022: Foreløpig informasjon om søknadsomgangen

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2022 vil ikke være ferdig før i slutten av juni. Årsaken er at vi venter på Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør, og avklaringer fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel