Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.


17.01.2022

Prosjektledersamling

Vi inviterer til en digital samling for prosjektledere som jobber med prosjekter knyttet til landbruk og bygdeutvikling. 


14.01.2022

Arealregnskap - nødvendig begrunnelse for ny arealbruk

Statsforvalteren forventer at kommunene kan klargjøre at de bare legger ut nye arealer til utbyggingsformål dersom det ikke er tilgjengelige muligheter i eksisterende planavklarte områder. Et tilstrekkelig oversikt over disse mulighetene - et arealregnskap - er en forutsetning for dette.


11.01.2022

Informasjonsbrev uke 2

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga. 


11.01.2022

Hvordan lykkes med næringsutvikling i kommunen?

Hva kjennetegner vellykket næringsutvikling, og hvordan kan kommunen bidra i utviklingen av landbruksprosjekter? Alt dette vil du få høre om på webinaret som Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til. 


04.01.2022

Informasjonsbrev uke 1 2022

Les årets første informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


04.01.2022, Oppdatert 04.01.2022

Webinar om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Landbruks- og reindriftsavdelinga inviterer til webinar om tilskudd til kommunale veterinærtjenester, med hovedvekt på stimuleringstilskudd.


04.01.2022

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2022

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2022. Rapport om bruk av tilskudd i 2021 skal leveres innen samme frist.


03.01.2022

Ny nasjonal Inn på tunet-håndbok for psykisk helse og rus

Dette er den tredje nasjonale håndboka for Inn på tunet og retter seg mot psykisk helse og rus. Håndboka skal være et verktøy for kjøper, tilbyder, bruker og pårørende av Inn på tunet-tjenester. 


17.12.2021

Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik blir nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Området i Vestvågøy får status som Utvalgt kulturlandskap fra 2023. Dette er ett av fem nye områder som er valgt ut. I 2023 vil det da være til sammen 51 UKL-områder i Norge og fem i Nordland. 


14.12.2021

Informasjonsbrev uke 50

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel