Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


21.06.2021

Ønsker innspill til jordvernplan for Nordland

Vi skal rullere strategisk plan for jordvern i Nordland og ønsker innspill tidlig i prosessen. Kommunene, naturbruksskoler, landbruksorganisasjoner og andre interesserte inviteres til å sende inn sine erfaringer og forslag til målsettinger og tiltak. Fristen er 20. august.


11.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


10.06.2021

Tap av reinkalver og nærhet til større tekniske inngrep

Tapssituasjonen i Nordland reinbeiteområde har vært utfordrende i mange år. Trenden de siste 20 – 30 årene har vært at tapene bare har økt, og nå har vi en situasjon der tapene utgjør mellom 50 og 70 prosent for de ulike reinbeitedistriktene. For de fleste er kalvetilgangen nå så lav at det sendes få eller ingen kalv til slakt. Det er utfordrende å skape god struktur i flokkene. 


08.06.2021

Hvordan lykkes med salg fra markedshage?

Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune inviterer til digitalt inspirasjonsforedrag med René Cortis om markedshager 21. juni kl. 17.00 - 19.00. Etter foredraget blir det samtaler i mindre grupper der man kan utveksle erfaringer og bli bedre kjent.


03.06.2021

Landbruksskolen og helsefag samarbeider om Inn på tunet

Mosjøen vgs. avd. Marka, bedre kjent som Landbruksskolen i Mosjøen, ønsker å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. I samarbeid med helse- og omsorgselevene på Kippermoen, skal det utvikles et tilbud til blant andre eldre og til barn og unge.


27.05.2021

Oppdatert strategi og forsterket jordvernmål

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi. Strategien har nye tiltak og jordvernmålet er forsterket.


26.05.2021

Nye rundskriv om jord- og konsesjonslovgivningen

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut to nye rundskriv om praktisering av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal gjøre det enklere for kommunene og Statsforvalteren å praktisere lovene.


20.05.2021

Ny nettside for Inn på tunet-løftet

De fire nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektene har laget en felles nettside. På www.innpatunetloftet.no finner du informasjon om de ulike prosjektene og om Inn på tunet-løftet som prosjektene er en del av. 


12.05.2021

Informasjonsfilm om vertskapsrollen

Har du et bevisst forhold til hvordan du tar imot dine gjester og presenterer dine produkter for dem? Få inspirasjon av denne flotte filmen med tema "vertskapsrollen", og lad opp til årets sesong med ny kunnskap. 


12.05.2021

Kort kurs om skogfond og skatt i skogbruket

Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om skogfond og skatt for skogeiere. Kurset arrangeres i samarbeid med Skogkurs. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel