Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 16

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.04.2024

Bygde biogassanlegg på familiegården og ble selvforsynt med strøm

Da Inge Hoemsnes (63) så sitt første biogassanlegg for 30 år siden fikk han ideen til å bygge sitt eget anlegg på familiegården. Nå inspirerer han andre bønder til å gjøre det samme, og ønsker å få med oppdrettsnæringen.


12.04.2024

Høsting og tørking av frø

Seminar om blomsterenger/slåttemark og tiltak for pollinerende insekter.


11.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 15

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


02.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 14

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


26.03.2024

Vipe og storspove i landbrukets kulturlandskap

- Hvor og hvordan hekker de og hvordan kan gårdbrukeren bidra til vellykket hekking?


19.03.2024

Informasjon til kommunene uke 12

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


19.03.2024

Studietur for potet og grønnsaksprodusenter

Produserer du potet eller grønnsaker? Bli med oss på studietur til Kristiansand for å møte andre produsenter og bli inspirert. 


14.03.2024

Regionale miljøtilskudd til skjøtsel av kulturminner og soner for pollinerende insekter

Nettseminar for saksbehandlere i kommunene, søkere om tilskudd og andre interesserte.


14.03.2024

Samling for kommunenes medarbeidere med skogbruksfaglig ansvar

Mer informasjon kommer.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel