Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

31.03.2023

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2023

Kommunene i Nordland har fått 23 084 286 kr til veterinærdekning i 2023.


30.03.2023

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for å utarbeide kommunale jordverntrategier. Søknadsfristen er 31. mai.


28.03.2023

Båndtvang over hele landet fra 1. april

Den nasjonale båndtvangen gjelder fra palmelørdag i år. Mange kommuner har allerede vedtatt utvidet båndtvang for å beskytte beitedyr og vilt.


28.03.2023

Erklærer beitekrise i seks reinbeitedistrikter

Mildværet i vinter gjør at reinen ikke har beiter. Kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise i halvparten av reinbeitedistriktene i Nordland. Vær varsom og ta hensyn om du møter på rein.


23.03.2023

Urbant landbruk som tilleggsnæring på gård

Statsforvalteren i Nordland sammen med Bodø kommune inviterer til webinar om urbant landbruk som tilleggsnæring den 27. april. 


14.03.2023

Informasjon til kommunene uke 11

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga. 


07.03.2023

Informasjon til kommunene uke 10

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


28.02.2023

Informasjon til kommunene uke 9

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


27.02.2023

Forventningsbrevet for 2023 er sendt til kommunene

Statsforvalteren har sendt ut det årlige forventningsbrevet om kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet. Brevet går til nordlandskommunene og gir den politiske ledelsen og administrasjonen oversikt over rammene til forvaltningen av landbruk og reindrift.


24.02.2023

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd, søknadsomgang 1

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel