Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

26.09.2023

Informasjon til kommunene uke 39

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


19.09.2023

Informasjon til kommunene uke 38

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.09.2023

Informasjon til kommunene uke 37

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.09.2023

Søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket kan registreres fra 15. september

Fra 15. september er det mulig å registrere søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket. Her finner du nyttig informasjon om tilskuddsordningen.


08.09.2023

Inspirasjonsforedrag - Moderne trebyggeri og ombruk av tre

Vel møtt til Inspirasjonsforedraget "Moderne trebyggeri og ombruk av tre". Inspirasjonsforedraget er digitalt og holdes av Trefokus som deler erfaringer og kunnskap fra de siste 20 årene. 


05.09.2023

Informasjon til kommunene uke 36

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


29.08.2023

Informasjon til kommunene uke 35

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


28.08.2023

Reindriftsseminar 2023

Velkommen til årets reindriftsseminar i Mosjøen 4. og 5. oktober.


22.08.2023

Informasjon til kommunene uke 34

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


15.08.2023

Informasjon til kommunene uke 33

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel