Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


16.09.2021

Søk om regionale miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2021

Søknadsfristen er 15. oktober for miljøtilskudd (RMP) for jordbruksforetak, mens fristen for beitelag er 15. november. For produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) er søknadsfristen 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.


13.09.2021

Trenger gårder i Vesterålen til nasjonalt prosjekt

Denne uken møter Statsforvalteren i Nordland bønder, politikere og skoleledere i Vesterålen. Med oss i bagasjen har vi en etterlysning til gårder i regionen.


08.09.2021, Oppdatert 06.07.2021

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må du ha autorisasjonsbevis. Beviset må fornyes hvert tiende år.


03.09.2021

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere

19.-20. oktober inviterer Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA til fagsamling for Inn på tunet-tilbydere. Tema for samlingen er dagtilbud for personer med demens, tilbud innen psykisk helse og rus, samt tverrfaglig arbeid. Meld deg på innen 10. september.


03.09.2021

Jordbærproduksjon på Brandshaugen gård

På Bertnes i Bodø produseres det jordbær for andre år på rad. I nydelig formiddagssol fikk vi besøke Brandshaugen gård og høre om deres erfaringer som jordbærprodusenter. Selvsagt ble det også smaking av nydelige jordbær. 


02.09.2021

Meld inn behov for tilskuddsmidler på landbruksområdet før 29. oktober

Nytt skjema for innmelding av behov omfatter nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder


01.09.2021

Kompetansesamling produksjonstilskudd og kontroll

Årlig samling for landbruksforvaltningen i kommunene. Klikk deg inn for å melde deg på samlingen i Bodø 13. oktober.


01.09.2021

Kompetansesamling produksjonstilskudd og kontroll

Årlig samling for landbruksforvaltningen i kommunene. Klikk deg inn for å melde deg på samlingen i Mosjøen 12. oktober.


30.08.2021

Rapporter i eStil-PT

Webinar 28. oktober, om uttak og bruk av PT-rapporter i saksbehandling og kontroll. Meld deg på før 20. oktober. 


30.08.2021

Prosjektledersamling landbruk og bygdeutvikling

Vi inviterer til prosjektledersamling for dere som jobber med prosjekter knyttet til landbruk og bygdeutvikling i Nordland. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel