Landbrukseigedommar og buplikt

Oppdatert 08.04.2024

Eigedomane er grunnlaget for verdiskapinga i landbruket. Den som overtek ein  landbrukseigedom må søkje om konsesjon dersom eigedomen er utan bygningar, eller dersom eigedomen har eit samla areal på meir enn 100 dekar, eller eigedomen har meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Konsesjonslova gjeld for dei fleste typar erverv (kjøp eller arv) av fast eigedom. Formålet med konsesjonslova er verne om produksjonsareala i landbruket, noko som blir gjort gjennom regulering og kontroll når fast eigedom blir kjøpt eller seld. Lova skal dessutan sikre eigar- og bruksforhold som er tenlege for samfunnet. Vi må til dømes ta omsyn også til framtidige generasjonar, landbruksnæringa, behov for utbyggingsgrunn, miljø og busetting.  

Buplikt

Det er eit politisk mål å ha busetjing i heile landet, noko som blant anna blir sikra gjennom buplikta. Plikta følgjer direkte av lova når den som har odel eller er i nær slekt med førre eigar, overtek ein eigedom med bustadhus og meir enn 35 dekar dyrka mark eller 500 dekar skog. Buplikt kan òg setjast som vilkår i ei konsesjonssak. Kommunen kan også innføre buplikt for dei som kjøper eller arvar heilårsbustader, utan omsyn til storleik på eigedomen. 

Jordlova

Jordlova speglar det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursane og halde oppe og styrkje ressursane på det enkelte bruket. Dette inneber mellom anna at den som eig dyrka mark, har ansvar for at jorda blir driven.

Jordlova har reglar om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseigedom. Kommunen behandlar og avgjer saker etter jordlova og konsesjonslova, og Statsforvaltaren er klageinstans.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2017

Endringer i konsesjonsloven og jordloven fra 1. september 2017.

Stortinget har vedtatt endringer i konsesjonsloven som medfører at antall landbrukseiendommer med boplikt i Nordland er redusert med ca. 1300.
Det er ikke lenger nødvendig å søke konsesjon for å kjøpe en ubebygd nausttomt.


Publisert 25.02.2016

Priskontroll i konsesjonssaker: Beløpsgrensen heves fra 2,5 til 3,5 millioner kroner

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at prisvurdering skal unnlates for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under 3.500.000,-.


Publisert 18.09.2015

Jordloven § 9 - definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord er endret

Landbruks- og matdepartementet har i september 2015 endret definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord slik at disse er oppdatert i tråd med kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar jord.


Publisert 18.06.2013

Endring i jordlov – enklere å fradele til boligformål

Fra 1. juli er delingsbestemmelsen i jordlovens § 12 endret.


Publisert 02.01.2013

Ny minimumsverdi for prisvurdering av landbrukseiendommer

Landbruks- og matdepartementet har revidert rundskriv M-2/2012 om konsesjon og boplikt.


Publisert 02.01.2013

Driveplikt i jordbruket: Oppfølging fra kommunene

Kommunene må påse at alt jordbruksareal drives. Kravet til driveplikt ble innskjerpet gjennom endring av jordloven i 2009.