Landbrukseiendommer og boplikt

Oppdatert 03.01.2022

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tjenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.09.2017

Endringer i konsesjonsloven og jordloven fra 1. september 2017.

Stortinget har vedtatt endringer i konsesjonsloven som medfører at antall landbrukseiendommer med boplikt i Nordland er redusert med ca. 1300.
Det er ikke lenger nødvendig å søke konsesjon for å kjøpe en ubebygd nausttomt.


Publisert 25.02.2016

Priskontroll i konsesjonssaker: Beløpsgrensen heves fra 2,5 til 3,5 millioner kroner

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at prisvurdering skal unnlates for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under 3.500.000,-.


Publisert 18.09.2015

Jordloven § 9 - definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord er endret

Landbruks- og matdepartementet har i september 2015 endret definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord slik at disse er oppdatert i tråd med kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar jord.


Publisert 18.06.2013

Endring i jordlov – enklere å fradele til boligformål

Fra 1. juli er delingsbestemmelsen i jordlovens § 12 endret.


Publisert 02.01.2013

Ny minimumsverdi for prisvurdering av landbrukseiendommer

Landbruks- og matdepartementet har revidert rundskriv M-2/2012 om konsesjon og boplikt.


Publisert 02.01.2013

Driveplikt i jordbruket: Oppfølging fra kommunene

Kommunene må påse at alt jordbruksareal drives. Kravet til driveplikt ble innskjerpet gjennom endring av jordloven i 2009.