Driveplikt i jordbruket: Oppfølging fra kommunene

Kommunene må påse at alt jordbruksareal drives. Kravet til driveplikt ble innskjerpet gjennom endring av jordloven i 2009.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.01.2013
Endringen i jordloven innebærer at alt jordbruksareal, det vil si jord som er registrert som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite, skal drives. Dersom grunneier ikke ønsker å drive selv, må jorda leies bort, og det er krav om skriftlige leieavtaler på minst ti års varighet.

I mange kommuner er det manglende oppfølging overfor eiere som ikke driver jorda. Mange leieavtaler har også klare mangler, enten fordi leieavtaletida er for kort, eller fordi avtalene kun er muntlige.