Endringer i konsesjonsloven og jordloven fra 1. september 2017.

Stortinget har vedtatt endringer i konsesjonsloven som medfører at antall landbrukseiendommer med boplikt i Nordland er redusert med ca. 1300.
Det er ikke lenger nødvendig å søke konsesjon for å kjøpe en ubebygd nausttomt.

Publisert 08.09.2017

Konsesjonsloven
Bebygd eiendom kan nå kjøpes uten konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke overstiger 100 dekar og hvor ikke mer enn 35 dekar er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Kjøperen vil ikke få boplikt på eiendommen.

Nære slektninger, f.eks. barn, barnebarn, søsken samt ektefelle og samboer får ikke boplikt på eiendommen når de konsesjonsfritt overtar en bebygd eiendom som består av mindre enn 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord eller av mindre enn 500 dekar produktiv skog.

Det skal ikke foretas priskontroll ved konsesjonsbehandlingen når det gjelder kjøp av eiendom med brukbart bolighus dersom den avtalte prisen er under 3,5 millioner kroner. Dette får bare anvendelse dersom kjøpet skjer til boligformål.

Det skal heller ikke foretas priskontroll ved kjøp av rene skogeiendommer. Dette gjelder både for bebygde og ubebygde skogeiendommer.

Jordloven
Det fremgår av jordloven (§ 8) at jordbruksareal, dvs. fulldyrka og overflatedyrka jord, skal drives. Det er nå presisert at driveplikten gjelder for hele den tiden man eier arealene. Eieren kan velge mellom å drive arealene selv eller leie dem bort. Dersom eieren velger å leie dem bort, må det skje på følgende vilkår:
- det må foreligge en skriftlig leieavtale med minst 10 års varighet
- eieren kan ikke si opp avtalen i leietiden
- avtalen må føre til en driftsmessig god løsning
- eieren må sende kopi av leieavtalen til kommunen
Det stilles ikke lenger krav om at arealene må leies bort som tilleggsjord til et gårdsbruk i aktiv drift.

Nedenfor eller til høyre finner du lenker til mer informasjon om dette.