Slik er vi organisert

Statsforvalteren er ulikt organisert fra fylke til fylke. Statsforvalteren i Nordland har omlag 180 ansatte fordelt på embetsledelsen og seks avdelinger.

Publisert 08.10.2012

Embetsledelse:

  • Statsforvalter Tom Cato Karlsen
  • Assisterende statsforvalter Monica Andreassen Iveland

Avdelingene:

  • Administrasjonsavdelinga
  • Helse- og vergemålsavdelinga
  • Kommunal- og beredskapsavdelinga
  • Landbruks- og reindriftsavdelinga
  • Klima- og miljøavdelinga
  • Oppvekst- og velferdsavdelinga

Administrasjonsavdelingas hovedoppgaver er drift, HR/personaladministrasjon, økonomi og kommunikasjon. 

Avdelingsdirektør: Terje Valla

Helse- og vergemålsavdelinga fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell, driver rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre. Vi iverksetter nasjonal helsepolitikk i fylket og utfører andre forvaltningsoppgaver innenfor fagområdet. Vi er regional vergemålsmyndighet og sørger for at både barn og voksne i fylket får nødvendig bistand til å ivareta sine interesser. Vi sikrer verdier, etablerer vergemål, gir nødvendig oppfølging/opplæring til vergene og veileder befolkningen. Arbeidet i avdelingen er utpreget tverrfaglig. 

Avdelingsdirektør/fylkeslege: Morten Juul Sundnes

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket. Vi skal bidra til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi skal arbeide for en bærekraftig utvikling ved å hindre forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, arbeide med forvaltning av viktige arter, naturtyper og verneområder, samt avgi uttalelser om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre.

Avdelingsdirektør: Oddlaug Ellen Knutsen

Kommunal- og beredskapsavdelingas hovedoppgaver er fordelt på tre fagfelt: juridisk, kommunal økonomi og samfunnssikkerhet og beredskap. Under juridisk faller blant annet generell forvaltningsrett, kommuneloven, lovlighetskontroll med kommunale avgjørelser, rettshjelploven. I tillegg har vi flere oppgaver etter plan- og bygningsloven, som samordning av uttalelser i plansaker, behandling av innsigelser, klagebehandling og veiledning. Kommunal økonomi står for veiledning innen, oppfølging av KOSTRA-rapportering og ROBEK-kommuner, samt skjønnsmiddeltildelinger. Samfunnssikkerhet og beredskap har ansvaret for kommuneretta tilsyn etter lov om kommunal beredskapsplikt, samt veiledning og øvelser for kommunen. Samordning og samarbeid mot regionale og nasjonale aktører er også en oppgave – blant annet i regi av fylkesberedskapsrådet. Forebygging av uønskede hendelser og krisehåndtering inngår også i samordningsrollen. 

Avdelingsdirektør: Merete Troli

Landbruks- og reindriftsavdelingas hovedoppgaver er å arbeide for å styrke næringsutvikling og innovasjon i landbruket og i reindriften sammen med kommunene og det regionale nivå. Avdelingen skal bidra til å synliggjøre regionale og lokale fortrinn og potensiale for å sikre det økonomiske grunnlaget i de ulike produksjoner, bidra til at forbrukerdimensjonen ivaretas og finne synergier mellom verdikjeder i landbruket, reindriften og andre sektorer. Avdelingen har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging i forhold til kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt.

Avdelingsdirektør: Katrine Erikstad

Oppvekst- og velferdsavdelinga har som oppgave å være bindeledd mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og utdannings- og barnehagesektoren i fylket. På utdanningsområdet skal avdelingen medvirke til at nasjonal utdanningspolitikk blir fulgt opp av skoleeiere og bidra til å ivareta elevers, foresattes, lærlingers og voksenopplæringsdeltakeres rettigheter og rettssikkerhet. På barnehagesektoren skal avdelinga bidra til at nasjonale mål for barnehagepolitikken blir realisert.

Avdelingen arbeider også for at statlige vedtak, mål og retningslinjer innen barnevern og boligsosiale tjenester (Husbanken) blir fulgt opp.

Avdelingsdirektør: Gisle Berg

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.