Inn på tunet

Velg et bilde over

Velg temaet du er interessert i ved å trykke på et av bildene over

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Matmerk for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis meir


Publisert 18.10.2021

Nytt e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere

I dag lanseres et nytt e-læringskurs for Inn på tunet-tilbydere! Ved å gjennomføre kurset, får du grunnleggende kompetanse om demensomsorg og hvordan du kan være en attraktiv leverandør av tjenester til kommunene. 


Publisert 03.09.2021

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere

19.-20. oktober inviterer Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA til fagsamling for Inn på tunet-tilbydere. Tema for samlingen er dagtilbud for personer med demens, tilbud innen psykisk helse og rus, samt tverrfaglig arbeid. Meld deg på innen 10. september.


Publisert 01.09.2021

Statsforvalterens Inn på tunet-arbeid

Statsforvalteren i Nordland jobber tverrfaglig med Inn på tunet og har en tilrettelegger og veiledningsrolle. Det gjennomføres en egen prosjektsatsing og Nordland søker også om å bli pilot for Inn på tunet de kommende to år


Publisert 25.08.2021 av Ingrid Helen Roaldsen

Landbruks- og matministeren besøkte Bodø for å høre om Inn på tunet og urbant landbruk

Mandag 23. august besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad, Bodin 4H-gård og Bodø parsellhage. Bollestad fikk høre om arbeidet og erfaringene så langt med det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet som gjennomføres i Nordland. I tillegg fikk statsråden et innblikk i Bodø kommunes satsing på urbant landbruk.


Publisert 09.07.2021

Tverrfaglig innsats gir flere Inn på tunet-tilbud

Prosjektet Inn på tunet - med fokus på kjøperne er avsluttet. Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe har målrettet informasjon til kjøperne av Inn på tunet-tjenester i kommunene i Nordland. Dette har resultert i at flere innbyggere i Nordland nå kan få et kvalitetssikret og tilrettelagt tilbud på en godkjent Inn på tunet-gård.


Publisert 02.07.2021

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere til høsten

Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA inviterer alle Inn på tunet-tilbydere til Fagsamling 19. oktober i Drammen. Ønsker du faglig påfyll og nettverksbygging med andre Inn på tunet-tilbydere? Meld deg på idag!


Publisert 24.06.2021

Dønna kommune ønsker Inn på tunet-tjenester til sine innbyggere

Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe inviterte Dønna kommune til et informasjonsmøte om Inn på tunet tidligere denne måneden. Kommunen vil nå jobbe videre for å få rekruttert et eller flere gårdsbruk til å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. 


Publisert 03.06.2021

Landbruksskolen og helsefag samarbeider om Inn på tunet

Mosjøen vgs. avd. Marka, bedre kjent som Landbruksskolen i Mosjøen, ønsker å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. I samarbeid med helse- og omsorgselevene på Kippermoen, skal det utvikles et tilbud til blant andre eldre og til barn og unge.


Publisert 20.05.2021

Ny nettside for Inn på tunet-løftet

De fire nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektene har laget en felles nettside. På www.innpatunetloftet.no finner du informasjon om de ulike prosjektene og om Inn på tunet-løftet som prosjektene er en del av. 


Publisert 26.03.2021

Årets første nyhetsbrev om Inn på tunet

Vi ønsker alle god påske med årets første nyhetsbrev om Inn på tunet!