Inn på tunet

Velg et bilde over

Velg temaet du er interessert i ved å trykke på et av bildene over

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer


Publisert 21.09.2016

Studietur 23.-24. november

Det er fortsatt ledige plasser - påmeldingsfrist 20. oktober!


Publisert 24.08.2016

Inn på tunet kurs oktober 2016

Norsk landbruksrådgivning HMS har kurs i Bodø 12. og 26. oktober.


Publisert 10.05.2016

Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for forskjellige brukergrupper.


Publisert 08.01.2016

Er du gårdbruker og interessert i Inn på tunet?

Det jobbes for å etablere et tilbydernettverk for Inn på tunet i Nordland, for gårdsbruk som tilbyr omsorgs- og velferdstjenester til ulike brukergrupper. Er du eller ønsker du å bli tilbyder og interessert i å delta i et nettverk, kan du registrere deg her, så vil du få informasjon om arbeidet.


Publisert 24.06.2015

Universitetsstudium om HMS i landbruket

Praktisk deltidsstudium som gir 15 studiepoeng, utviklet i samarbeid mellom Troms landbruksfaglige senter og Universitetet i Nordland.


Publisert 06.05.2015

Nasjonal konferanse om Inn på tunet "Med meistring som ballast"

Velkommen til nasjonal konferanse for Inn på tunet i Stavanger 2.-3. november 2015. Tema er utsatte barn og unge, og hvordan landbruket og kontakt med natur kan gi mestring og helsegevinst.


Publisert 14.04.2015

Tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Kommuner kan søke om tilskudd innen 1. november 2015.


Publisert 05.02.2015

NLR HMS inviterer til Inn på tunet-kurs i Nordland

Det er satt opp to kurs med oppstart 10. mars og 9. april.


Publisert 08.01.2015

Økologiske skolehager og bærekraftig læring

Samlingsbasert studium for lærere og gårdbrukere. Søknadsfrist 10. mars.


Publisert 04.11.2014

Inn på tunet-konferansen 12.-13. februar 2015

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut.