Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.01.2019

Informasjonsmøte i Beiarn kommune 22. februar

22. februar skal prosjektgruppen for Inn på tunet informere kommunestyret i Beiarn kommune om mulighetene som ligger i Inn på tunet. I tillegg inviteres gårdbrukere og ansatte i kommunen til et informasjonsmøte kl. 11 på kommunehuset. 


Publisert 14.01.2019

Kvalitetssikring gjennom godkjenningsordningen

Inn på tunet er registrert som et beskyttet fellesmerke og ordmerke. Alle norske gårdsbruk som oppfyller kravene i godkjenningsordningen for Inn på tunet har rett til å omtale tilbudet sitt som Inn på tunet og bruket merket (logoen) for Inn på tunet


Publisert 14.01.2019

Fylkesmannen i Nordland sitt nyhetsbrev om Inn på tunet

Her finner du nyhetsbrevene som Fylkesmannen i Nordland utgir om Inn på tunet. 


Publisert 14.01.2019

Inn på tunet - med kjøperne i fokus

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører et treårig Inn på tunet-prosjekt finansiert av Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. I dette prosjektet har man valgt å ha hovedfokus på kjøpergruppen av Inn på tunet tjenester, og da primært kommunene og NAV.


Publisert 14.01.2019

Aktørene i Inn på tunet-tilbudet

Inn på tunet-tilbudet er et samarbeid mellom tilbyder, kjøper, bruker og i noen tilfeller også pårørende. I tillegg er myndighetene, Matmerk, faglagene i landbruket, Fylkesmannen m.fl. viktige aktører for Inn på tunet.


Publisert 13.01.2019

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene av prosjektgruppen og styringsgruppen for Inn på tunet hos Fylkesmannen i Nordland. Prosjektledelsen og hovedansvaret for Inn på tunet er hos landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 13.01.2019

Status for Inn på tunet i Nordland

På denne siden vil du finne informasjon om Inn på tunet i Nordland. Vi vil i all hovedsak skrive om tilbydere og kjøpere og samarbeidet dem imellom. I tillegg vil vi formidle suksesshistorier om samarbeid med tips til andre som ønsker å starte et samarbeid.


Publisert 07.01.2019

Informasjonsmøter i Bodø og på Sør-Helgeland

I desember arrangerte Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøter om Inn på tunet i både Bodø kommune og i Brønnøysund til kommunene på Sør-Helgeland. En fellesnevner for begge møtene var muligheten som ligger i å koble frivillige til brukerne av et Inn på tunet-tilbud, gjennom å bidra praktisk med transport og som støtte i aktivitetene på gården. 


Publisert 28.05.2018

Informasjonsmøte om Inn på tunet i Steigen

26. april arrangerte Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Steigen kommune og Inn på tunet Nordland, informasjonsmøter om Inn på tunet for kjøpere og for interesserte gårdbrukere.


Publisert 19.04.2018

Nordland har fått sin 20. godkjente Inn på tunet gård

Stall Fagerbakken i Laukvik i Vågan kommune ble den 12. april Nordlands 20. godkjente Inn på tunet gård. Tilbyder Camilla Eilertsen er utdannet sykepleier og har videreutdanning innenfor Dyreassisterte intervensjoner og Hesteassisterte intervensjoner.