Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.06.2020

Samvirket Inn på tunet Nordland SA

Samvirket Inn på tunet Nordland er en sammenslutning av gårder som er godkjente Inn på tunet-tilbydere. Fylkesmannen i Nordland samarbeider med Inn på tunet Nordland SA om blant annet informasjonsmøter. 


Publisert 25.06.2020

Kurs for tilbydere

Norsk landbruksrådgiving (NLR) og samvirkene tilbyr kurs til tilbydere som skal bli godkjente Inn på tunet-gårder. 


Publisert 23.06.2020

Nyhetsbrev

Fylkesmannen gir ut nyhetsbrev om Inn på tunet inntil fire ganger i året. Alle nyhetsbrev, også tidligere utgitte nyhetsbrev finner du her.


Publisert 07.05.2020

Felles verdigrunnlag for barnehage og skole gir muligheter for Inn på tunet

Med ny rammeplan for barnehage og Fagfornyelsen i skolen blir det i enda større grad et felles verdigrunnlag for opplæringen av barn og unge. Bærekraftig utvikling, mangfold, skaperglede og utforskertrang er fellesnevnere.


Publisert 02.04.2020

Nordland var vertskap for Inn på tunet Nettverksamling

10.-11. mars var Fylkesmannen i Nordland vertskap for embetenes årlige Nettverkssamling for Inn på tunet. På programmet stod besøk til Ersvika Samiske Siida for lære om Ut på Vidda, og besøk til Inn på tunet-tilbyder Bjørn Bruvold i Meløy kommune. 


Publisert 23.01.2020

Nordland har bidratt i prosjektet Demensomsorg på gård

De foreløpige resultatene fra Demensomsorg på gård ble presentert i Stjørdal 16. januar. Deltakerne på erfaringsseminaret fikk også anledning til å bidra med data inn i prosjektet.


Publisert 07.01.2020

Årets første nyhetsbrev

Vi starter 2020 med et nytt nyhetsbrev! Årets første nyhetsbrev og lenke til tidligere utsendte nyhetsbrev finner du til høyre. God lesing!


Publisert 02.12.2019

Inn på tunet-studietur

I september tok Fylkesmannen med seg deltakere fra Nordland på studietur for å lære mer om Inn på tunet. Vi besøkte ulike kommuner i Viken fylke og fikk praktiske eksempler på tilbud til ulike brukergrupper. 


Publisert 25.11.2019

Nytt nyhetsbrev

Her er årets tredje nyhetsbrev om Inn på tunet. Nyhetsbrevet finner du til høyre. God lesing!


Publisert 28.10.2019

Nordland trenger flere godkjente Inn på tunet-tilbydere

I Nordland er det økende etterspørsel etter Inn på tunet-tjenester i kommunene. Vil du bli en del av en voksende næring og bidra til å skape en bedre hverdag for barn, unge, voksne og eldre? Meld deg på godkjenningskurs!