Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.03.2021

Årets første nyhetsbrev om Inn på tunet

Vi ønsker alle god påske med årets første nyhetsbrev om Inn på tunet!


Publisert 22.03.2021

Inn på tunet i nordlandskommunene er i gang!

Forrige uke gikk startskuddet for Nordland sin nasjonale Inn på tunet-pilot. I løpet av to halve dager ble det gjennomført et digitalt inspirasjonsseminar og en digital workshop for kommunene for å sette i gang arbeidet lokalt. 


Publisert 02.03.2021

Løyvefritak for Inn på tunet-tilbydere

Inn på tunet-tilbydere kan selv frakte brukere til og fra gården med bil mot betaling. For å kunne gjøre dette må gårdbrukeren søke om løyve fra fylkeskommunen. I denne saken kan du lese mer om hva som gjelder for persontransport for Inn på tunet-virksomheter og hvordan man går frem for å søke om løyve.


Publisert 22.02.2021

Samarbeid med Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og i Nordland gjennomførte tidligere denne måneden et felles digitalt møte for å utveksle erfaringer om Inn på tunet og Ut på vidda. I fremtiden skal fylkene i større grad samarbeide for å kunne gi bedre veiledning til tilbydere av velferdstjenester på gård og i reindrifta. 


Publisert 01.02.2021

Ut på vidda

Bli bedre kjent med Ut på vidda - lærings- og omsorgstjenester i reindriftsfamilier. Ut på vidda-tilbudene bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndverk), historie, folk, dyr, natur og reindrifta. Opplev reindrift og samisk kultur i Troms- og Finnmark, Nordland og Trøndelag.


Publisert 04.11.2020

Utstilling om demensomsorg på gård i Stormen bibliotek

Fylkesmannen i Nordland viser frem resultatene fra prosjektet "Demensomsorg på gård" på Stormen bibliotek i Bodø fra mandag 9. november. Samme dag vil representanter være fra Fylkesmannen være tilstede, men på grunn av nye smitteverntiltak blir det ikke en åpning av utstillingen eller informasjon i Speilrommet som først annonsert.  Utstillingen varer til og med fredag 20. november. 


Publisert 03.11.2020

Nordland har fått nasjonal Inn på tunet-pilot

I dag kunne Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune slippe jubelen løs, da det ble kjent at Nordland har fått tildelt en av fire nasjonale Inn på tunet-piloter. I samarbeid med utvalgte Nordlandskommuner, skal piloten bidra til at Inn på tunet blir et tilbud til elevene i grunnskolene. 


Publisert 27.10.2020

Demensomsorg på gård gir god livskvalitet

På gård brukes mye tid utendørs, noe som bidrar til  fysisk aktivitet og godt humør. Viktigst av alt, på gården føler deltakerne seg inkludert i et fysisk fellesskap. Det er ønskelig at flere kommuner utvikler samarbeid med Inn på tunet-gårder og tilbyr demensomsorg på gård.


Publisert 20.10.2020

Kortreist omsorg fra Inn på tunet Nordland SA

Inn på tunet skal være et kvalitetsstempel for kortreist omsorg på gård - dette sier eierne av samvirket Inn på tunet Nordland SA, som hadde samling forrige uke. 


Publisert 04.08.2020

Inn på tunet som aktivitetstiltak til eldre - søk tilskudd!

Koronapandemien har ført til ensomhet blant eldre. Kommuner kan i samarbeid med Inn på tunet-tilbydere søke om tilskudd til tiltak som gir mer aktivitet til eldre og seniorer som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig.