Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.08.2022

Er du nysgjerrig på Inn på tunet?

Ønsker du å lære mer om Inn på tunet og mulighetene som dette kan gi for din gård? Meld deg på kurs innen 25. august!
 

Publisert 17.06.2022

Digitale læringsressurser om landbruk

Visste du at det er laget noen gode ressurser til bruk for å lære om landbruk og natur? Visste du at det er utviklet et eget digitalt spill som skal lære elever hvordan det er å være gårdbruker i Norge og hvordan maten vår produseres? Les mer her og tips gjerne andre om dette.


Publisert 31.03.2022

Digital lansering av Inn på tunet-håndboka knyttet til rus og psykiatri i dag

I dag 12.45 lanseres den nye Inn på tunet-håndboka knyttet til rus og psykitatri. Den digitale lanseringen sendes fra Statsforvalternes nettverkssamling for Inn på tunet som foregår i Kristiansand over to dager. 


Publisert 20.01.2022

Webinar om prising av Inn på tunet-tjenester

Å sette riktig pris på tjenestene kan være en utfordring for både tilbydere av Inn på tunet og Ut på vidda. Statsforvalterne i Nordland og i Troms- og Finnmark inviterer derfor til webinar 18/2 der du som tilbyr velferdstjenester kan øke din kompetanse om prissetting. 


Publisert 03.01.2022, Sist endret 13.09.2021

For tilbydere

Her finner du informasjon til deg som er gårdbruker og er interessert i å etablere Inn på tunet-virksomhet på din gård, eller allerede har en slik virksomhet i dag. Et første skritt kan være å ta den digitale Inn på tunet-skolen på www.innpåtunet.no 


Publisert 03.01.2022

Ny nasjonal Inn på tunet-håndbok for psykisk helse og rus

Dette er den tredje nasjonale håndboka for Inn på tunet og retter seg mot psykisk helse og rus. Håndboka skal være et verktøy for kjøper, tilbyder, bruker og pårørende av Inn på tunet-tjenester. 


Publisert 09.12.2021

Hederspris til Finn Arne Almås for formidling av verdiene ved landbruk

Finn Arne Almås, daglig leder på Bodin 4H-gård, mottok hederspris for sin mangeårige formidling av verdiene ved landbruk, til barn, unge og voksne. Prisen ble delt ut av Jordvern Nordland i slutten av september. 


Publisert 22.11.2021

Meld deg på Inn på tunet-fagsamling i dag!

Bondelaget og Inn på tunet Norge inviterer til Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere på Gardermoen 1.-2. februar 2022. Tema for samlingen er Gårdens tilbud til barn og unge og vil være relevant for mange i Nordland. 


Publisert 08.11.2021

Meld deg på digitalt Inn på tunet-kurs

Ønsker du å starte med Inn på tunet på din gård? Da kan du melde deg på digitalt kurs for nye Inn på tunet-tilbydere som starter 24. januar 2022 og går over totalt 4 kvelder. Påmeldingsfrist er 20. januar.


Publisert 05.11.2021

Vil din kommune teste ut Inn på tunet-koordinator?

Ett av fellestiltakene i pilotprosjektet i Nordland handler om å teste ut Inn på tunet-koordinatorer i fylket. Derfor søker vi nå etter kommuner som ønsker å bidra med å teste dette ut.