Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.04.2015

Tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Kommuner kan søke om tilskudd innen 1. november 2015.


Publisert 05.02.2015

NLR HMS inviterer til Inn på tunet-kurs i Nordland

Det er satt opp to kurs med oppstart 10. mars og 9. april.


Publisert 08.01.2015

Økologiske skolehager og bærekraftig læring

Samlingsbasert studium for lærere og gårdbrukere. Søknadsfrist 10. mars.


Publisert 04.11.2014

Inn på tunet-konferansen 12.-13. februar 2015

Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut.


Publisert 14.05.2014

Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014: Vårres unga - vårres framtid

Velkommen til konferanse 15.-16. september, på Scandic Hotel Havet i Bodø! Konferansen skal bidra til å styrke samarbeid og samhandling og synliggjøre verdien av tidlig innsats og medvirkning/inkludering i alle ledd, samt gi faglig påfyll og inspirasjon til videre arbeid til beste for barn og unge.


Publisert 08.04.2014

Aktivitetssentra for seniorer og eldre

Helsedirektoratet ønsker å gjøre oppmerksom på tilskuddsordningen Aktivitetssentra for seniorer og eldre. Denne ordningen har som mål å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.


Publisert 06.03.2014

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet rtikkel

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventinger i 2014.


Publisert 03.03.2014

Ønsker du å bli Inn på tunet-tilbyder?

Det finnes 19 godkjente Inn på tunet-gårder i Nordland. Hvis du ønsker å få godkjenning som Inn på tunet-tilbyder kan du få veiledning og kurs som hjelper deg å etablere et godt og kvalitetssikret tilbud.


Publisert 03.03.2014

Inn på tunet-gårder er kvalitetssikret

Siden 1. januar 2014 er det krav om godkjenning for å kunne kalle gården Inn på tunet-tilbyder og for å få bruke logoen til Inn på tunet. Det er KSL-revisorene som gjennomfører godkjenning og årlig revisjon.


Publisert 03.03.2014

Inn på tunet er tilbud på gårdsbruk

For å kunne bruke betegnelsen Inn på tunet må aktiviteten være knyttet til et gårdsbruk, stort eller lite. Det er ikke definert noen nedre grense på størrelse eller produksjon, men det må være noe jordbruks-, skogbruks- eller hagebruksproduksjon som aktivitetene kan knyttes til.