Inn på tunet er tilbud på gårdsbruk

For å kunne bruke betegnelsen Inn på tunet må aktiviteten være knyttet til et gårdsbruk, stort eller lite. Det er ikke definert noen nedre grense på størrelse eller produksjon, men det må være noe jordbruks-, skogbruks- eller hagebruksproduksjon som aktivitetene kan knyttes til.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.03.2014

En større eller mindre del av aktivitetene kan foregå utenom gården. Det er viktig å se seg om og bruke de mulighetene en har på gåren og i nærmiljøet, også skog og utmark. Nordland har en lang kyst, og det kan være naturlig å nytte mulighetene det gir i tillegg til gården.

Gårdsturisme er ikke definert som Inn på tunet-aktiviteter. Forklaringen er at det skal være velferdstjenester. Definisjonen preges også av at organisasjonene i landbruket har vært aktive i utformingen.

En nedlagt skole, fort eller lignende uten tilknytning til landbruksaktiviteter faller utenfor definisjonen.

Internasjonalt er ”Inn på tunet”-begrepet lite kjent. Det norske begrepet er mer en konstruksjon, tidligere brukte vi ”Grønn omsorg”, men valgte å gå bort fra det fordi ulike grupper som, lærere, helsepersonell av ulikt slag la forskjellige ting i omsorg-begrepet. Internasjonalt brukes begreper som «Green Care», «Farming for Health», «Social Farming» mv.