Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.01.2024

Webinarer om Inn på tunet

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til to webinarer om Inn på tunet. 14. februar er det webinar om Inn på tunet i skolen. 7. mars er det webinar om Inn på tunet for personer med demens. 


Publisert 10.10.2023

Den nasjonale Inn på tunet-nettsiden er blitt oppgradert

Den nasjonale nettsiden for Inn på tunet er blitt oppdatert og fremstår i ny drakt på www.innpåtunet.no På nettsiden vil du også finne en ny animasjonsfilm som illustrerer på en kortfattet måte hva Inn på tunet er og hvem som kan benytte tilbudet. 


Publisert 15.08.2023

Inn på tunet i Nordlandskommunene oppsummert


Publisert 14.08.2023

Inspirasjonskveld og kurs om Inn på tunet i høst

Vurderer du å etablere et Inn på tunet-tilbud på din gård? Delta på digital Inspirasjonskveld 4. september kl. 19:30-21:00. Senere i høst, 19.-20. oktober kan du delta på fysisk kurs "Hvordan bli Inn på tunet-tilbyder?". 


Publisert 22.06.2023

Nasjonal Inn på tunet-konferanse 29. august

Vil du lære mer om Inn på tunet og hvordan velferdstjenester på gård kan bli et tilbud til innbyggerne i din kommune? Meld deg på den nasjonale Inn på tunet-konferansen 29. august som oppsummerer erfaringene fra Inn på tunet-løftet. 


Publisert 18.04.2023

Ny forskning om Inn på tunet til elever

Ny norsk forskning viser at opplæring på gård gir gode resultater. Elevene får kunnskap og erfaringer som de kan ta med seg tilbake til klassefellesskapet, samfunnet og arbeidslivet. 


Publisert 14.02.2023

Ny film om Inn på tunet som læring og mestring

Den største forskjellen Inn på tunet gir meg, er mestringsfølelse. Den vokser og blir større år for år, sier Tore Vangen. Se den nye filmen fra Møre og Romsdal og hør hele historien om Tore Vangen og betydningen Inn på tunet kan gjøre for barn og unge. 


Publisert 12.01.2023

Resultater fra pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet

I desember 2022 ble pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet som var knyttet til demensomsorg, videregående skole og psykisk helse- og arbeidstrening avsluttet. Pilotprosjektet i Nordland som omhandler et tilbud til elever i grunnskolen skal fortsette frem mot skoleårets slutt sommeren 2023. I denne saken oppsummeres effektene og erfaringene fra Nordland så langt.


Publisert 12.01.2023

Konkrete tips fra pilotkommunene i Nordland til kommuner som ønsker å starte med Inn på tunet

Dersom din kommune ønsker å tilby Inn på tunet til sine innbyggere, kan du i denne saken få tips fra pilotkommunene som har deltatt i det nasjonale Inn på tunet-løft prosjektet i Nordland.


Publisert 22.11.2022

Ny Inn på tunet-film fra Nordland

Se vår nye film om Inn på tunet! Filmen er spilt inn på Hallarvik gård utenfor Narvik i Nordland og skal inspirere gårdbrukere til å se Inn på tunet som en mulig satsing. I filmen møter du Marita Liljebakk som forteller om reisen mot å bli en godkjent Inn på tunet-gård.