Inn på tunet

Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet kan bidra til

 • bedre helse
 • redusere behovet for institusjonsplasser
 • avlaste pårørende
 • føre flere tilbake til arbeidslivet
 • bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

En Inn på tunet-gård leverer tjenestetilbud som er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdsbruk er ei eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.

Barn, unge, voksne og eldre kan få en bedre hverdag gjennom å delta i et Inn på tunet-tilbud. Forskning viser positive effekter av å bruke dyr i terapi så vel som de mange praktiske og konkrete arbeidsoppgavene som kan gjøres på en gård, året igjennom.

Inn på tunet involverer ulike aktører

Disse kan kategoriseres som

 1. Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og/eller pårørende
 2. Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tun-tjenester og er godkjente
 3. Kjøpere: de som bestiller tjenesten og er ansvarlige for innholdet. Dette kan være ulike tjenesteområder i kommunene, NAV og private
 4. Godkjenningsinstans: gårder som oppfyller kravene for å bli godkjente som Inn på tunet-gård får godkjenning av Stiftelsen Norsk Mat for 2 år. Kun gårder som er godkjente kan markedsføre sine tjenester som Inn på tunet og bruke merket

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og utdanning: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid mm.
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering mm.
 • Helse og omsorg: fysisk- og/eller psykisk funksjonshemming, rus, demens, psykisk helse mm. 
 • Kriminalomsorg og integrering

De viktigste kjøperne av Inn på tunet-tjenester er:

 • Kommunenes oppvekst-, skole-, helse-, og/eller sosialsektor
 • Nav
 • Private

Inn på tunet er i videste betydning en forventning om at organiserte aktiviteter slik som dyrking av mat og planter, skogbruk, vedhogst og stell av dyr, så vel som matlaging, snekring, vedlikehold, husflidsarbeid og fritidsaktiviteter, gjør det mulig å hente seg inn igjen, vende tilbake til skole eller arbeid, eller oppnå økt livskvalitet og opplevelse av mestring (ref. Håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester).

På nasjonalt nivå er det enighet på tvers av ulike departementer om at Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, og føre flere tilbake til arbeidslivet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.10.2019

Informerer til kjøpergruppen på dialogmøter for Leve hele livet

I høst gjennomføres dialogmøter om Leve hele livet, kvalitetsreform for eldre, med alle kommunene i Nordland. På mange av møtene informerer vi om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens.


Publisert 04.10.2019

Informasjonsmøte i Brønnøysund

Er du gårdbruker på Helgeland og tenker at Inn på tunet kan være en mulighet for din gård? Inn på tunet kan skape flere arbeidsplasser på din gård og bidra til gode generasjonsskifter. Meld deg på informasjonsmøte i dag!


Publisert 27.06.2019

Leve hele livet - informasjonsfilm

Helse- og omsorgsavdelinga og Landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har samarbeidet om en informasjonsfilm om Leve hele livet-reformen der vi viser frem Inn på tunet som et eksempel på dagaktivitetstilbud til personer med demens.


Publisert 24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!


Publisert 13.06.2019

Filminnspilling i Laukvik

Denne uka startet innspillingen av filmen om Leve hele livet-reformen og Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens. Location for filmingen var blant annet Stall Fagerbakken i Laukvik i Lofoten


Publisert 14.05.2019

Nytt nyhetsbrev

Årets første nyhetsbrev er nå publisert. Nyhetsbrevet finner du i menyen til høyre under dokumenter. God lesing! 


Publisert 08.04.2019

Inspirasjonsseminar om Inn på tunet

Nærmere 70 deltakere fra 21 ulike kommuner deltok på Inspirasjonsseminar om Inn på tunet. Nordland har pr. i dag 21 godkjente Inn på tunet tilbydere og 9 som er i godkjenningsprosess, i følge Matmerk. 


Publisert 04.03.2019

Informasjonsmøte på Sortland videregående skole, avd. Kleiva

3. april inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Målgruppen for informasjonsmøtet er elever ved skolen og gårdbrukere som ønsker å finne ut om Inn på tunet kan være en aktuell satsning på sin gård. 


Publisert 08.02.2019

Dagaktivitetstilbud til personer med demens i Vågan kommune

Vågan kommune samarbeider med Inn på tunet-tilbyder om dagaktivitetstilbud til personer med demens. Delta på vårt seminar 20.-21. mars og hør demenskoordinator John Håvard Nilsen og Inn på tunet-tilbyder Camilla Eilertsen fortelle om sine erfaringer knyttet til å etablere et samarbeid.


Publisert 01.02.2019

Hege Lindstrøm presenterer Inn på tunet Nordland SA på Inspirasjonsseminaret 20.-21. mars

Hege Lindstrøm er daglig leder i Inn på tunet Norge SA og kommer på Inspirasjonsseminaret for å presentere det nyetablerte samvirket, Inn på tunet Nordland SA.