Statsforvalterens Inn på tunet-arbeid

Statsforvalteren i Nordland jobber tverrfaglig med Inn på tunet og har en tilrettelegger og veiledningsrolle. Det gjennomføres en egen prosjektsatsing og Nordland søker også om å bli pilot for Inn på tunet de kommende to år

Publisert 01.09.2021

Statsforvalteren i Nordland har over flere år hatt en egen prosjektsatsing med tema Inn på tunet finansiert av Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannens utviklingsmidler. Med utgangspunkt i både nasjonale og regionale kartlegginger har vist at kjøperne har lite kunnskap om og kjennskap til Inn på tunet, har prosjektsatsingen hatt fokus på nettopp å informere til kjøpergruppen.

Tverrfaglig innsats

For å kunne gi målrettet informasjon til de ulike kjøpergruppene i kommunene, er prosjektet et samarbeid mellom Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling, Landbruk- og reindriftsavdeling, Oppvekst- og utdanningsavdeling, og Sosial- og vergemålsavdeling. Prosjektet har en styringsgruppe bestående av direktørene på de nevnte avdelingene og ledes av assisterende fylkesmann.

Prosjektgruppa består av følgende medlemmer:

  • Eirik Arntsen, seniorrådgiver, Oppvekst- og utdanningsavdelinga
  • Heidi Bolte, seniorrådgiver, Sosial- og vergemålsavdelinga
  • Ingrid Roaldsen, seniorrådgiver og prosjektleder for Inn på tunet, Landbruks- og reindriftsavdelinga
  • Julie Tangen, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsavdelinga.

Aktiviteter i prosjektet

En av hovedaktivitetene i prosjektet har vært å besøke ulike Nordlandskommuner og informere til både administrasjon og politikere, så vel som til ulike tjenesteområder om Inn på tunet. Det sendes ut nyhetsbrev fire ganger i året og det er utviklet informasjonsmateriell. I tillegg har det vært gjennomført fagspesifikke seminarer blant annet på Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens. På dette temaet har prosjektet også utviklet en informasjonsfilm om eldrereformen Leve hele livet der Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens har blitt framhevet med eksempel fra tilbyder i Vågan kommune.

Gode eksempler på samarbeid

Prosjektet har også hatt aktiviteter for både tilbydere, gårdbrukere og kjøpere av Inn på tunet-tjenester. Det har vært gjennomført studieturer til Trøndelag og til Viken for å øke kunnskapen om hvordan Inn på tunet kan organiseres og det har vært arrangert et Inspirasjonsseminar der det har vært vist frem gode eksempler på samarbeid om Inn på tunet ulike steder i Nordland. På sistnevnte seminar deltok også Matmerk og Inn på tunet Nordland SA.

Aktiviteter for gårdbrukere som ønsker å bli godkjente tilbydere

Fylkesmannen har også informert om Inn på tunet til gårdbrukere som ønsker å lære mer om Inn på tunet og finne ut om dette er en mulighet på sin gård for å skape flere arbeidsplasser. Noen slike informasjonsmøter har vært gjennomført som et samarbeid med Inn på tunet Nordland SA.

Ta kontakt om din kommune ønsker informasjon 

Det er fortsatt mulig å ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland dersom det er behov eller ønsker om informasjon om Inn på tunet til gårdbrukere og/eller kjøpere. Ta kontakt med Ingrid Roaldsen, hos Fylkesmannen i Nordland.

Prosjektets målsettinger

Effektmål

Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulige tjenester til brukergrupper i Nordland

  • Kunnskap om behov for Inn på tunet-tjenester skal danne grunnlag for en økt etterspørsel av slike tilbud i fylket
  • For å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet på gårdsbruk bør tilbydere som benyttes av offentlige virksomheter være godkjente Inn på tunet-tilbydere gjennom godkjenningsordningen som trådte i kraft 1. januar 2014 og administreres av Matmerk

Resultatmål

For å nå effektmålene har prosjektet flere resultatmål med egne tiltak.

Resultatmål 1:

Begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland.

Dette målet skal nås gjennom en rekke informasjonstiltak rettet mot kjøpere. Blant annet gjennom deltakelse med innlegg og stands på ulike konferanser arrangert av Fylkesmannen i Nordland og av andre. I tillegg ved å besøke ulike kommuner i fylket og informere om hvilke muligheter som ligger i konseptet Inn på tunet.

Videre skal prosjektet arrangere inspirasjonsseminar om Inn på tunet, studietur og seminarer om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase. Prosjektet skal også utvikle et nyhetsbrev som skal sendes ut kvartalsvis til kommunene og NAV i Nordland, samt at man skal undersøke muligheten for å etablere Inn på tunet koordinatorer i de ulike regionene i fylket.

Resultatmål 2:

Offentlige virksomheters behov for tjenester til ulike brukergrupper skal kartlegges

For å nå dette målet skal prosjektet kartlegge kjøpernes behov og eksisterende samarbeid med gårdsbruk. I dette tiltaket skal kartleggingen gjennomføres ved at man diskuterer dette når man besøker kommunene og informerer om Inn på tunet, samt gjennom annen kontakt med enten tilbydere eller kjøpere.