Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Jordvern i Nordland er Statsforvalterens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2022-2025. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2024

Jordvern sikrer matjord for framtida

For at vi skal kunne produsere mest mulig av vår egen mat, også i framtida, er det viktig å ha et sterkt jordvern


Publisert 24.04.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


Publisert 05.03.2024

Plan for jordvern skal rulleres - har du innspill?

Det har kommet nye nasjonale føringer for vern av arealer med dyrka og dyrkbar jord i hele landet. Statsforvalteren skal derfor rullere strategisk plan for jordvern i Nordland.


Publisert 06.02.2024

Konsekvenser av utbygging av bakkemonterte solkraftverk

Landbruksdirektoratet har laget en rapport om konsekvenser av utbygging på jord- og skogarealer.


Publisert 31.01.2024

Matjord og arealplanlegging - brev fra regjeringen til kommunene

Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda. 


Publisert 23.10.2023

Matsikkerhet - vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen har levert en ny undersøkelse til Stortinget. Der konkluderer de med at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


Publisert 21.09.2023

Alstahaug, Sortland og Hadsel starter arbeidet med kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har tildelt kommunene midler til arbeidet. Hadsel og Sortland skal samarbeide om utarbeidelsen av jordvernstrategien.


Publisert 19.06.2023

Ny nasjonal jordvernstrategi er vedtatt

Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maksimalt 2000 dekar per år. 


Publisert 30.03.2023

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for å utarbeide kommunale jordverntrategier. Søknadsfristen er 31. mai.


Publisert 23.02.2023

Har du innspill til nasjonal jordvernstrategi?

Landbruks- og matdepartementet har startet arbeidet med oppdatering av nasjonal jordvernstrategi.