Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Jordvern i Nordland er Statsforvalterens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2022-2025. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.03.2023

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for å utarbeide kommunale jordverntrategier. Søknadsfristen er 31. mai.


Publisert 23.02.2023

Har du innspill til nasjonal jordvernstrategi?

Landbruks- og matdepartementet har startet arbeidet med oppdatering av nasjonal jordvernstrategi.


Publisert 05.12.2022

Verdens jordverndag

5. desember er verdensdagen for jordsmonn. God og dyrkbar jord er svært viktig og vi har alle et ansvar for å ta vare på våre jordressurser.


Publisert 16.09.2022

Vestvågøy kommune har fått tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har tildelt midler til 16 kommuner som skal utarbeide kommunale jordvernstrategier.


Publisert 31.05.2022

Veileder for utforming av kommunale jordvernstrategier

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Vi ønsker at kommunene lager sine egne jordvernstrategier, for å skape oppmerksomhet og bevissthet om dyrka jord, og gi kunnskap om arealenes verdi.


Publisert 08.04.2022

Tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Nå er det lyst ut midler som kommunene kan søke på for å utarbeide jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni.


Publisert 28.03.2022

Jordvern er et overordnet hensyn i arealforvaltningen

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda i arealplanleggingen. 


Publisert 22.02.2022

Kronikk: Jordvern – vårt felles ansvar

Jordbruksarealet i Norge er lite og det er en ikke-fornybar ressurs. I Nordland er bare to prosent av vårt totale areal dyrka jord. At vi tar vare på den dyrka jorda, er grunnlaget for en bærekraftig utvikling og for norsk samfunns- og matsikkerhet.


Publisert 18.01.2022

Ny strategisk plan for jordvern

Jordvern handler om å sikre muligheten for framtidige generasjoner til å dyrke mat i Nordland. Det innebærer vern av arealer og jordas fruktbarhet.


Publisert 11.10.2021

Oppdaterte jordvernsider

Landbruskdirektoratet har oppdatert sine sider om jordvern. De har samlet informasjon om jordvern i kommunal og regional planlegging på ett sted.