Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Jordvern i Nordland er Statsforvalterens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2022-2025. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2024

Jordvern sikrer matjord for framtida

For at vi skal kunne produsere mest mulig av vår egen mat, også i framtida, er det viktig å ha et sterkt jordvern


Publisert 24.04.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


Publisert 05.03.2024

Plan for jordvern skal rulleres - har du innspill?

Det har kommet nye nasjonale føringer for vern av arealer med dyrka og dyrkbar jord i hele landet. Statsforvalteren skal derfor rullere strategisk plan for jordvern i Nordland.


Publisert 06.02.2024

Konsekvenser av utbygging av bakkemonterte solkraftverk

Landbruksdirektoratet har laget en rapport om konsekvenser av utbygging på jord- og skogarealer.


Publisert 31.01.2024

Matjord og arealplanlegging - brev fra regjeringen til kommunene

Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda. 


Publisert 23.10.2023

Matsikkerhet - vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen har levert en ny undersøkelse til Stortinget. Der konkluderer de med at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


Publisert 21.09.2023

Alstahaug, Sortland og Hadsel starter arbeidet med kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har tildelt kommunene midler til arbeidet. Hadsel og Sortland skal samarbeide om utarbeidelsen av jordvernstrategien.


Publisert 19.06.2023

Ny nasjonal jordvernstrategi er vedtatt

Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maksimalt 2000 dekar per år. 


Publisert 30.03.2023

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for å utarbeide kommunale jordverntrategier. Søknadsfristen er 31. mai.


Publisert 23.02.2023

Har du innspill til nasjonal jordvernstrategi?

Landbruks- og matdepartementet har startet arbeidet med oppdatering av nasjonal jordvernstrategi.