Jordvern

Oppdatert 07.06.2022

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Jordvern i Nordland er Statsforvalterens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2022-2025. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.12.2022

Verdens jordverndag

5. desember er verdensdagen for jordsmonn. God og dyrkbar jord er svært viktig og vi har alle et ansvar for å ta vare på våre jordressurser.


Publisert 16.09.2022

Vestvågøy kommune har fått tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har tildelt midler til 16 kommuner som skal utarbeide kommunale jordvernstrategier.


Publisert 31.05.2022

Veileder for utforming av kommunale jordvernstrategier

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Vi ønsker at kommunene lager sine egne jordvernstrategier, for å skape oppmerksomhet og bevissthet om dyrka jord, og gi kunnskap om arealenes verdi.


Publisert 08.04.2022

Tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Nå er det lyst ut midler som kommunene kan søke på for å utarbeide jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni.


Publisert 28.03.2022

Jordvern er et overordnet hensyn i arealforvaltningen

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda i arealplanleggingen. 


Publisert 22.02.2022

Kronikk: Jordvern – vårt felles ansvar

Jordbruksarealet i Norge er lite og det er en ikke-fornybar ressurs. I Nordland er bare to prosent av vårt totale areal dyrka jord. At vi tar vare på den dyrka jorda, er grunnlaget for en bærekraftig utvikling og for norsk samfunns- og matsikkerhet.


Publisert 18.01.2022

Ny strategisk plan for jordvern

Jordvern handler om å sikre muligheten for framtidige generasjoner til å dyrke mat i Nordland. Det innebærer vern av arealer og jordas fruktbarhet.


Publisert 11.10.2021

Oppdaterte jordvernsider

Landbruskdirektoratet har oppdatert sine sider om jordvern. De har samlet informasjon om jordvern i kommunal og regional planlegging på ett sted.


Publisert 06.10.2021

Nå er høringsutkastet til ny strategi for jordvern klart

Vi ønsker innspill på forslag til Strategisk plan for jordvern i Nordland 2022-2025.


Publisert 21.06.2021

Ønsker innspill til jordvernplan for Nordland

Vi skal rullere strategisk plan for jordvern i Nordland og ønsker innspill tidlig i prosessen. Kommunene, naturbruksskoler, landbruksorganisasjoner og andre interesserte inviteres til å sende inn sine erfaringer og forslag til målsettinger og tiltak. Fristen er 20. august.