Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Jordvern i Nordland er Statsforvalterens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2022-2025. Planen inneholder mål og resultatmål for jordvern i fylket.

Planen ligger til høyre på siden under relaterte dokumenter. 


Publisert 09.10.2015

Innsigelse til kommuneplanens arealdel for Rana

Fylkesmannen fremmer innsigelse ut fra hensynet til sikring av mineralressurser, og ut fra vesentlig konflikt mellom planforslaget og hensynet til naturverninteresser og reindrifta sine interesser i planområdet.


Publisert 18.09.2015

Jordlovens § 9 - definisjon av begrepene dyrka og dyrkbar jord er endret

Landbruks- og matdepartementet har i september 2015 endret definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord slik at disse er oppdatert i tråd med kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar jord.


Publisert 04.09.2015

Mindre omdisponering av jordbruksareal i 2014

I Nordland ble det omdisponert 265 daa dyrka jord i 2014. Dette er en kraftig nedgang fra de to foregående år.


Publisert 02.06.2015

Innsigelse til kommunedelplan for Nesna tettsted

Innsigelsen fra Fylkesmannen er knyttet til framtidig boligområde BF5 Nordvollen Øst, ut fra hensyn til nasjonale mål for bevaring av jordressursene (jordvern).


Publisert 26.05.2015

Innsigelse til kommunedelplan for Leknes

Fylkesmannen har fremmet innsigelser til kommunedelplan for Leknes. Innsigelsene ble fremmet ut fra vesentlige konflikter mellom planforslaget og landbruks- og miljøvernhensyn i området.


Publisert 17.03.2015

Ny, norsk nettside om matjorda

I forbindelse med FNs internasjonale jordår har Fylkesmannen i Buskerud laget ei ny nettside som skal inneholde fagstoff om matjord og vise aktiviteter knyttet til Jordåret.


Publisert 05.03.2015

2015 er FN-året for vern av matjord

FN har valgt jordsmonn som fokusområde i 2015. Tap og ødeleggelse av jord er en av de største utfordringene vi står ovenfor globalt fordi grunnlaget for produksjon av mat, fiber og energi går ned.


Publisert 20.02.2015

Strategisk plan for jordvern - versjon 2015

Fylkesmannens strategiske plan for jordvern er nå oppdatert med årsrapport for 2014 samt rapporterte tiltak fra 15 av Nordlandskommunene.


Publisert 07.10.2014

Nordland har 1,5 % fulldyrka jordareal

Nordland har 1,5 % fulldyrka og 3,2 % dyrkbart areal. Landsgjennomsnittet er henholdsvis 2,9 % og 4,3 %.


Publisert 30.06.2014

Fylkesmannen med innsigelse til reguleringsplan for Lillesund i Gildeskål

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til en reguleringsplan for fritidsboliger, marina m.m. på Sund i Gildeskål. Innsigelsen ble fremmet av hensyn til bevaring av landets jordressurser for eksisterende og framtidig matproduksjon.