Oppdatert strategi og forsterket jordvernmål

Foto: Toril Austvik / Statsforvalteren i Nordland.

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi. Strategien har nye tiltak og jordvernmålet er forsterket.

Publisert 27.05.2021

Strategien skal etter planen behandles i Stortinget 16.06.21.

Om strategien

Årlig omdisponering av dyrka jord skal være redusert til 3 000 dekar innen 2025. Det skal utredes et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene og etableres en tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier.

Bærekraftsmålene følges opp og jordvernbegrepet utvides. Jordvern betyr vern av arealer med dyrket og dyrkbar jord, og av jordsmonnet som substans. Jordvernet vurderes ut fra de verdier jordsmonnet og jordbrukslandskapet har for natur og samfunn; for å dyrke mat, opprettholde naturmangfold, regulere vannets kretsløp, binde karbon og skape verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Tiltak i strategien

 • Den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og målet skal være nådd innen 2025.
 • Det skal utarbeides nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven i 2023.
 • Regjeringen skal følge opp Statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging.
 • Mål og tiltak for arealpolitikk og jordvern skal formidles
 • Styrke veiledning og formidle gode eksempler på regionale planer for å vise hvordan en med regional planlegging kan balansere jordvernet opp mot storsamfunnets andre behov
 • Føre videre og utvide ordningen med byvekstavtaler
 • Føre videre veiledningen om hvordan en kan ta vare på jordvernet i kommunela og regionale planprosesser. 
 • styrke arbeidet med veiledning om helhetlig planlegging for fortetting, transformasjon og konsentrert utbygging, og utrede forenklinger og effektivisering av planlegging som gjelder fortetting og transformasjon i byområder.
 • gjennomføre et pilotprosjekt i Nordland, Trøndelag og Troms og Finnmark om bruk av arealstrategi for å gjøre arbeidet med kommuneplanens arealdel enklere i små kommuner med store LNFR-områder, der det blant annet skal ses på bruk av retningslinjer for spredt utbygging.
 • følge opp arbeidet med jordverninteressene i arbeidet med gjennomføringen av Nasjonal transportplan (NTP).
 • videreføre arbeidet med å prøve ut avbøtende og kompenserende tiltak i samferdselsprosjekter
 • føre videre arbeidet med å øke plankompetansen i samarbeid med blant andre KS
 • føre videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen
 • føre videre arbeidet med å utvikle kunnskap om arealressursene
 • følge opp evalueringen av plandelen i plan- og bygningsloven gjennom konkrete prosjekter for å bedre samhandlingen gjennom planlegging og vurdere behov for endringer i plan- og bygningsloven
 • føre videre en nasjonal jordvernpris
 • klargjøre overfor kommunene når det oppstår konsesjonsplikt etter konsesjonsloven for opsjonsavtaler som gjelder dyrka og dyrkbar jord
 • legge til rette for at praktiseringen av jordlovens omdisponeringsbestemmelse skjerpes inn betydelig når det gjelder landbrukets egen nedbygging
 • bidra til arealregnskap for Norge
 • gjennomgå kartgrunnlag og statistikk over jordbruksarealet, for å sikre best mulig oversikt over jordbruksarealet og nedbyggingen og omdisponeringen av det
 • se nærmere på hvordan en kan måle og registrere all nedbygging av dyrka mark som ikke blir registrert i KOSTRA i dag, og vurdere et måltall for samlet nedbygging
 • etablere en tilskuddsordning for kommuner som utarbeider en kommunal jordvernstrategi
 • vurdere tiltak for å sikre at jordvernhensyn blir bedre ivaretatt i utbyggingssaker der det ikke kreves reguleringsplan. Dette tas opp i den pågående prosessen med samordning i planlegging mellom plan- og bygningsloven og jordloven
 • utrede et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene