Ønsker innspill til jordvernplan for Nordland

Fôrhøsting ved bensinstasjon
Fôrhøsting ved bensinstasjon Foto: Claus Klaussen / Nordland fylkeskommune.

Vi skal rullere strategisk plan for jordvern i Nordland og ønsker innspill tidlig i prosessen. Kommunene, naturbruksskoler, landbruksorganisasjoner og andre interesserte inviteres til å sende inn sine erfaringer og forslag til målsettinger og tiltak. Fristen er 20. august.

Publisert 21.06.2021

Dyrka og dyrkbar jord er under press. Omdisponering til annen bruk reduserer grunnlaget for matproduksjon og andre verdier knyttet til naturmangfold, karbonbinding i jord, jordas evne til å regulere vannets kretsløp mm. 

Jordvernstrategien vi har i dag har målsettinger om å holde omdisponeringen av jord under 200 daa for dyrkamark og det samme for dyrkbare arealer.

Bør vi endre jordvernmålene for Nordland?

Vi ønsker å få informasjon om lokale utfordringer knyttet til jordvern, og erfaringer med den nåværende jordvernstrategien.

  • Bør målsettingene for jordvernet i Nordland endres, i tråd med de nasjonale målene?
  • Skal vi fortsatt ha mål for både dyrka og dyrkbar jord i fylket? 
  • Bør strategien beskrive tiltak for å nå målene? 

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker innspill på fra virksomheter og organisasjoner som jobber med jordvern. Vi ønsker også forslag til tiltak som kan bidra til redusert omdisponering av matjord.

Send innspill før 20. august

Send oss skriftlige innspill til arbeidet før 20. august. Bruk gjerne det elektroniske skjemaet her, eller send innspill på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no .

Innspillene vi får registreres som mottatt post i arkivsystemet vårt og vil bli listet i offentlig postjournal.

Prosessen videre

På grunnlag av innspillene vi mottar, den nasjonale jordvernstrategien, kunnskapsgrunnlag om jordvern og egne erfaringer med jordvernarbeidet, utarbeider vi et høringsutkast som vil bli sendt ut i september/oktober.

Den nye jordvernstrategien for Nordland vil etter planen være ferdig ved nyttår.

Jordvern er viktig for matproduksjon, naturmangfold og karbonbinding 

Jordvern betyr vern av arealer med dyrka og dyrkbar mark, og av jordsmonnet. Jordvernet vurderes ut fra de verdier jordsmonnet og jordbrukslandskapet har for natur og samfunn; for å dyrke mat, opprettholde naturmangfold, regulere vannets kretsløp, binde karbon og skape verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Jordsmonnet leverer en rekke økosystemtjenester som vi er avhengige av. Både nedbygging og jordforringelse skader det biologiske mangfoldet i jorda. Jord spiller også en viktig rolle for klimagassutslipp. Ensidig drift uten tilførsel av organisk materiale kan føre til store tap av karbon fra jord. Bærekraftig landbruk kan øke karbonlageret i matjorda og være med på å dempe klimaendringene.