Jordvern i Nordland

Foto: Toril Austvik / Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren har oppdatert Nordland sin strategiske plan for jordvern.

Publisert 19.02.2021

Som en viktig del av arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål skal dyrka og dyrkbar jord sikres som et langsiktig ressursgrunnlag for matproduksjon i Nordland. Det samme gjelder beitearealer.

Planen gjelder for 2021-2024 og er en videreføring av Strategisk plan for jordvern i Nordland 2016-2020.

Den oppdaterte planen har beholdt målene om at:

  • årlig tap av dyrkajord skal være under 200 dekar i året 
  • årlig tap av dyrkbar jord skal være under 200 dekar i året

i tillegg har vi tatt inn et mål om at: 

  • arealgrunnlaget for produksjon av mat, biomasse og nye grønne arbeidsplasser basert på bruk av naturressurser skal ivaretas.

Planen ligger under "dokumenter" her på siden.

Kommunene har en nøkkelrolle i oppfølging av jordvern og bærekraftmålene. 

Bærekraftmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde sult og fattigdom, og det å stoppe klimaendringer. Jordvern er avgjørende for å nå målene. Det er i hovedsak kommunene som vedtar planar knyttet til bruk og vern av areal, og på den måten tar avgjørelser som i enkelte tilfelle kan få konsekvenser ut over kommunen sine grenser. Det er et nasjonalt mål at det skal produserest mat i hele landet. Kommunene har et viktig ansvar for å redusere nedbygging av jordbruksareal.

Sentrale begrep

Dyrka jord omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Ett annet mye brukt navn på dyrka jord er jordbruksareal.

Fulldyrka jord er jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.

Overflatedyrka jord er jordbruksarel som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at det er mulig med maskinell høsting.

Innmarksbeite er jordbruksareal som ikke kan høstes maskinelt, minst 50 % av arealet skal være dekket av gras eller beitetålende urter. 

Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.