Eanandoallu ja biebmu

Norgga eanandoalu mávssoleamos servodatdoaibma lea sihkkarastit doarvái máŋggabealat biepmu, man buori kvaliteahta hárrái mii sáhttit leat oadjebasat. Eanandoallu nanne maid boaittobeale guovlluid ássama ja ealáhusaid miehtá riikka, ja birasvalljodagaid dan dáfus ahte eanandoalu bokte seailluhit biologalaš girjáivuođa, kultureanadaga ja vuovddi ja eatnamiid karbonavuorkán. Eanandoalus lea maid mávssolaš rolla dan dáfus, ahte dan bokte gaskkustit árbevirolaš máhtu ja kultuvrra.

Ealli eanandoalu doalaheapmi olles riikkas lea politihkalaš ulbmil. Fylkkamánni galgá leat mielde čađaheamen nationála eanandoallopolitihka diehtojuohkima, gaskaomiid hálddašeami ja báikkálaččat heivehuvvon doaimmaid bokte. Fylkkamánni galgá earret eará

  • rávvet ja doarjut gielddaid
  • gozihit gielddaid
  • meannudit váidalusaid, mat gusket gielddaid mearrádusaid dakkár áššiin, maid eanandoallolágat muddejit
  • bargat ovttas eará guovlluguovdasaš etáhtaiguin ja organisašuvnnaiguin eanandoalu ja vuovdedoalu ealáhusovddidemiin
  • bargat dan ovdii ahte juksat ekologalaš eanandoalu nationála ulbmiliid
  • bargat dan ovdii, ahte eará ulbmiliidda eai geavahišgoađe nu ollu gilvojuvvon eatnamiid, dakkár eatnamiid maid sáhtášii gilvit eaige vuovddi

Fylkkamánni bagada maid gielddaid, organisašuvnnaid, ealáhusaktevrraid ja boanddaid daid vejolašvuođaid hárrái, mat almmolaš vuogádagas leat. Fylkkamánni doarju doaimmaid, mat laktásit guovlluid biebmokultuvrraid ovddideapmái ja seailluheapmái, main čohkkejit dieđuid biepmu birra ja biepmu ja dearvvašvuođa birra, ja mat lágiduvvojit erenoamážit mánáide ja nuoraide.

Eará mávssolaš almmolaš aktevrrat eanandoallosuorggis leat

  • Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
  • Stáhta eanandoallohálddahus
  • Innovasjon Norge
  • Biebmobearráigeahčču

Vis mer


Flere nyheter Få nyhetsvarsel