Reindrift

Oppdatert 14.02.2024

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet fylke. Reindriftsforvaltningen omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Totalt har vi 250 000 tamrein i vårflokk, hvor mer enn 185 000 er i Finnmark. Reindriften lengre sør har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. Litt over 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Det drives også reindrift gjennom fire tamreinlag i Sør-Norge: Lom, Vågå, Fram og Filefjell reinlag. I tillegg utøver Rendal Renselskap en særegen reindrift, basert på slakt av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil.

Tradisjonelle driftsgrupper

Arealavhengig næring

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Reindriftsavtalen

Rovvilt

Tradisjonelle driftsgrupper

Det samiske reinbeiteområdet er delt inn seks regionale beiteområder, som igjen er delt inn i 82 distrikter. Innenfor hvert distrikt har grupper av reineiere dyrene i en eller flere felles flokker, og samarbeider om den praktiske driften. Reinen er merket med eier. Driftsgruppene kalles «siida» og «sijte» på henholdsvis nord- og sørsamisk. I senere år har det vært om lag 100 ulike sommersiidaer og om lag 150 ulike vintersiidaer.

Arealavhengig næring

Lønnsom reindrift krever store arealer. Moderne driftsformer inkluderer gode slakte- og samlingsgjerder, god flokkstruktur og moderne slaktemetoder, og dessuten bruk av snøskuter og helikopter. Reindriften må være fleksibel og tilpasse seg forhold som klimaendringer og rovviltbestand. Den største utfordringen er likevel å ivareta reinbeitearealene. Nedbygging og omdisponering av areal, forstyrrelser og konkurranse om utmarka fra andre brukergrupper er med på å presse næringen.

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsforvaltning i Sør-Norge

Statsforvalteren i Trøndelag har ansvar for reindriftsforvaltningen i Sør-Norge. Statsforvalteren i Trøndelag tar seg av ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling. Den formelle retten til å fremme innsigelse i plansaker ligger hos statsforvalterembetet der arealet ligger. Konkrete arealsaker som gjelder tamreindrift, blir derfor behandlet som et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag og statsforvalterembetet der arealet ligger. Du finner mer informasjon på nettsiden til Statsforvalteren i Trøndelag

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Statsforvalteren har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Statsforvalteren har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Statsforvalteren i ditt fylke.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Nye digitale løsninger for reindrifta

Fra 1. mai 2024 kan du benytte nye digitale løsninger for å levere melding om reindrift og søke om tilskudd til siidaandeler og reinlag. 


Ta hensyn til rein i kalvingstida

I april trekker reinen fra vinterbeite tilbake til vårbeite og kalvingsland. Simlene er veldig sårbare for forstyrrelser i kalvingsperioden


Nye frister for reindrifta

Det er nye frister for å levere melding om reindrift og søke om rovvilterstatning. 


Erklærer beitekrise i tre nye reinbeitedistrikter

I store deler av Nordland har ikke reinen tilgjengelige beiter. Nå erklærer beredskapsutvalget for reindrift beitekrise også i Balvatn, Saltfjellet og Ildgruben reinbeitedistrikter. Statsforvalteren ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.


Erklærer beitekrise nord i Nordland

Mildværet i vinter gjør at reinen ikke har tilgjengelige beiter. For Frostisen og Skjomen reinbeitedistrikter i Ofoten er det så ille at beredskapsutvalget har erklært beitekrise. Statsforvalteren ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.


Førstehjelpskurs for reindrift

HMS i reindrift (Norsk Landbruksrådgivning) inviterer til førstehjelpskurs for reindrifta 28.-29. august 2024.


Reindriftsseminar 2023

Årets reindriftsseminar er vell gjennomført og under her finner du presentasjoner fra foredragene.


Ministeren takker for innsatsen

Oppdraget som settestatsforvalter for reindriftssaker er snart sluttført. Landbruks- og matminister Sandra Borch takker Statsforvalterne i Nordland og Trøndelag for innsatsen.


Beitekrisen i Nordland har opphørt

Kriseberedskapsutvalget erklærte beitekrise i seks reinbeitedistrikt i Nordland tidligere i vinter, men etter de siste ukers mildvær er beitekrisen nå over. Reinen er fortsatt veldig sårbar for forstyrrelser siden det er kalvingstid, så vær varsom og ta hensyn om du møter på rein.


Erklærer beitekrise i seks reinbeitedistrikter

Mildværet i vinter gjør at reinen ikke har beiter. Kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise i halvparten av reinbeitedistriktene i Nordland. Vær varsom og ta hensyn om du møter på rein.


Konsultasjonsplikt som sikrer samiske interesser

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i saker som berører samiske interesser. Formålet med konsultasjoner er å sikre at berørte samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har en mulighet til å påvirke beslutningene. Gode konsultasjoner bidrar til å forebygge konflikter, klager og rettsprosesser. Dersom det ikke blir konsultert i en sak som har direkte betydning for samiske interesser, kan det føre til at vedtaket kjennes ugyldig. Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder som kan være et nyttig hjelpemiddel for kommuner og fylkeskommuner.

Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

sfnopost@statsforvalteren.no
Tlf: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser 

Bodø
Byporten - Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø

Mosjøen
Sjøgata 16/18
8656 Mosjøen

Storjord
Nordland Nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035
8255 Røkland

Fra høsten av er vi tilgjengelig på kontoret på Storjord to dager i uken. Ta kontakt før du besøker oss, så vet du at vi er tilstede.

Statsforvalterens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Statsforvalterens nettsider om rovvilt