Verdiskaping basert på skogressurser

Vei i granskog i Maskinisten i Bodø
Skog i Maskinisten, Bodø Foto: Runa Stenhammer Aanerød / Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren skal bidra til å nå nasjonale mål om økt produksjon og utbygging av bioenergi, økt bruk av tre og økt verdiskaping basert på ressurser fra skogen.

Fylket vårt har store skogressurser og vi avvirker langt mindre enn tilgjengelig tilvekst. Det finnes lite av produksjon og videreforedling basert på skogen vi har. Skogen er en fornybar ressurs og når tre blir brukt som konstruksjonsmateriale i bygg eller som bioenergi har det positiv innvirkning på klimaet. Med andre ord: det er et stort verdiskapingspotensial i treressursene våre.

Bioenergi er en fornybar og karbonnøytral energibærer som bidrar til å dekke Norges energibehov, til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Statsforvalteren skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av skogråstoff til bioenergi, blant annet gjennom samarbeid med Innovasjon Norge.

Økt trebruk gir langvarig binding av karbon samtidig som det kan erstatte andre mer klimabelastende materialer. Statsforvalterens rolle knyttet til økt trebruk er blant annet å styrke satsinga gjennom regionale strategier, virkemiddelbruk og samhandling med kommunene, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene og aktører i verdikjeden.

Oppdraget har vi fått fra Landbruks- og matdepartementet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.06.2024

Egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland

Statsforvalteren i Nordland deltar i et prosjekt som skal kartlegge egenskapene til konstruksjonsvirke av gran i Nordland.


Publisert 31.01.2023

Grana i nord ser ut til å bli sterkere jo eldre skogen blir

Forprosjektet «Gran i nord» er ferdig, og resultatene fra analysene tyder på at densitet og lengden på fibrene øker med alderen til trærne. Dette bidrar til økt styrke og stivhet.


Grønn varme i nord

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har sammen laget en bioenergistrategi for Nord-Norge som vi kaller «Grønn varme i nord».

Treindustrialisering for framtida i Nordland

Vår satsing på økt bruk av tre fortsetter. Prosjektet "Treindustrialisering for framtida i Nordland" skal bidra til økt industrialisering og økt grad av videreforedling av de store skogressursene i Nordland.