Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.04.2014

Tidligpensjon for gårdbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake? Fra du er 62 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen som opphører når du fyller 67 år. Det er blant annet krav at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du har drevet gården i minst 15 år.


Publisert 28.03.2014

Gårdskart

Gårdskartprosessen i Nordland ble avsluttet i januar 2014.


Publisert 06.03.2014

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventinger i 2014.


Publisert 20.01.2014

Tilskudd til sykdomsavløsning for 2014

I jordbruksoppgjøret 2013 ble nye satser for tilskudd sykdomsavløsning for 2014 vedtatt.


Publisert 01.11.2013

Søknadsfrist for miljøtilskudd til beitelag er utsatt til 15. november

Ytterligere utsettelse vil ikke bli gitt.


Publisert 09.10.2013

Miljøtilskudd til beitelag - elektronisk søknad fra 2013

Søknadsfristen for miljøtilskudd til beitelag er 1. november.


Publisert 04.02.2013

Stor økning i elektroniske søknader

Nordland har hatt en gledelig økning i foretak som har levert sin søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd elektronisk. I overkant av 80 % leverte elektronisk ved siste søknadsomgang.


Publisert 18.01.2013

Gradert uttak av foreldrepenger

Ved tilskudd til avløsning ved sykdom er det nå åpnet for gradert uttak av foreldrepenger. Dette vil gjelde for de som har barn født etter 01.01.2013. Det kan også ytes tilskudd for periode der en som er gravid mottar svangerskapspenger.


Publisert 10.12.2012

Tilskudd til sykdomsavløsning

Fra 1. januar øker den maksimale dagsatsen for sykdomsavløsning fra 1300 kr til 1400 kr.


Publisert 03.12.2012

Kontaktpersoner på tilskudd

Fylkesmannens kontaktpersoner på de ulike tilskuddsordningene for landbruksforetak og beitelag finner du nedenfor. I høyremargen ligger en liste med kontaktinformasjon til saksbehandlerne våre og lenker til mer informasjon for noen av tilskuddsordningene.