Forventningsbrevet for 2023 er sendt til kommunene

Statsforvalteren har sendt ut det årlige forventningsbrevet om kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet. Brevet går til nordlandskommunene og gir den politiske ledelsen og administrasjonen oversikt over rammene til forvaltningen av landbruk og reindrift.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.02.2023

Les forventningsbrevet i rammen under. Du kan også laste ned forventningsbrevet som dokument her. Teksten fortsetter under rammen.

To deler

Brevet er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler statlige tilskuddsordninger der kommunen fatter vedtak. I slike ordninger, der kommunen forvalter tilskudd på vegne av staten, har ikke kommunen den samme selvstendige myndigheten som ellers.

Midlene er underlagt statlig styringsrett og skal forvaltes i samsvar med regelverket og rammer som blant annet er gitt i forventningsbrevet. Dette er rettingslinjer i form av kriterier, formål og målgruppe, og beløpsmessige rammer.

Del to handler blant annet om kommunens ansvar:

  • som vedtaksmyndighet i forvaltningen av juridiske virkemidler
  • for saksforberedelse i ulike ordninger der andre enn kommunen fatter vedtak
  • for å sikre jordvern, jordbrukets og reindriftas arealbehov

Det kan for eksempel være kommunens ansvar for lovforvaltning på landbruksområdet, jordvern og tiltak etter skogbruksloven. Kommunen må sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene, og kjenne til Grunnlovens og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

Tilpasses lokale forhold

Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør som følger opp lokale initiativ innen primærlandsbruket og annen landbruksbasert næringsutvikling. Det er kommunen som er førsteinstans i forvaltningen av de fleste lover og tilskuddsordninger på landbruksområdet.

Det betyr at kommunen skal:

  • Tilpasse nasjonale og regionale mål for landbrukspolitikken til lokale forhold
  • Legge vekt på å utvikle det tradisjonelle landbruket
  • Oppmuntre til nye næringer
  • Innlemme landbruk i annet samfunns-, planleggings- og næringsutviklingsarbeid.

For reindriftsforvaltningen har kommunen ansvar for å sikre reindriftens arealgrunnlag og bidra til dialog mellom reindrift og landbruket, selv om det her er Statsforvalteren som er førstelinje i forvaltningen.

Oppdatert kunnskap om bærekraftsmålene

2023 er valgår, og det betyr at kommunene skal utarbeide ny planstrategi. I brevet vises det til forventninger om innlemming av bærekraftsmålene i kommunens arbeid med dette. Videre skal kunnskap om temaet være oppdatert og viktige utfordringer for landbruket i kommunen skal være klargjort.

Forventningsbrevet bygger på kommunal- og distriktsdepartementets (KDD) tildelingsbrev og hovedinstruks til Statsforvalteren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.