Tilskudd til kommunale veterinærtjenester i Nordland 2023

Kommunene i Nordland har fått 23 084 286 kr til veterinærdekning i 2023.

Publisert 31.03.2023

Kommunene har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester og å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren tildeler tilskudd som bidrar til å dekke kostnader.

Årlig vakttilskudd til alle - stimuleringstilskudd til spesielle behov

Kommunene får tilskudd til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid og kan i tillegg søke om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester. Vakttilskudd skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Stimuleringstilskudd skal brukes til tiltak som skal bidra til å sikre tilgang på veterinærtjenester på dagtid, i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester. 

Stortinget innvilger ramme - direktorat og Statsforvalter fordeler til kommunene

Det er Stortinget som innvilger den årlige rammen for tilskudd til veterinærdekning. Landbruksdirektoratet fordeler hvert år tilskudd til veterinærvakt til kommunene. Tilskuddet skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og skal benyttes til godtgjørelse til veterinærer på vakt og til administrasjon. Statsforvalterne fordeler stimuleringstilskuddet, som skal bidra til å sikre veterinærdekning på dagtid. For stimuleringstilskuddet var søknadsfristen 1. februar i år.

I 2023 har kommunene i Nordland fått ca 23 millioner kroner fra Staten til veterinærtjenester. Vedlagte lister viser fordeling av 17,25 mill kr i vakttilskudd og 5,8 mill kr i stimuleringstilskudd til kommunene i fylket i år.

Statsforvalteren prioriterer områder med svært utfordrende veterinærsituasjon

Statsforvalteren i Nordland hadde 5 828 000 kr til fordeling til kommunal veterinærdekning i år. Vi mottok søknader om til sammen 14 213 000 kr fra kommuner og veterinærvaktdistrikter i år. Det var nødvendig å prioritere ekstra strengt. 

Ved fordelingen av tilskudd har vi prioritert vaktdistrikter som har svært utfordrende veterinærsituasjon og søknader som gjelder driftsstøtte. Distrikter med forholdsvis stor tetthet av produksjonsdyr er vurdert å ha bedre næringsgrunnlag for veterinærpraksis, og er prioritert lavere enn distrikter med lav dyretetthet. Det samme gjelder distrikter der båt eller ferge benyttes hyppig. De betyr ikke at vi ikke anerkjenner at også kommuner med mange produksjonsdyr og der det ikke er nødvendig å bruke ferge/båt, kan ha utfordringer med veterinærdekningen, og at omsøkte tiltak kan være hensiktsmessige.

Ikke klagerett for kommunene

Kommunene har ikke klagerett på fordelingen av stimuleringstilskudd. Fordelingen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er derfor ikke klagerett på vedtak om tildeling av stimuleringstilskudd. Kommunenes vedtak om stimuleringstilskudd til veterinærer er enkeltvedtak som det er klagerett på.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.