Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.06.2024

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Publisert 28.06.2023

Ekstra midlar til skadefelling av rovdyr i 2023

Stortinget vedtok den 16.06.2023 å gi bevilling om 11 millionar kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett. Me syner til pressemeldinga frå Klima- og miljødepartementet.


Publisert 22.06.2023

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Publisert 02.02.2022

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2022

Rovviltnemnda har i møte 07.12.2021 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2022.


Publisert 07.10.2021

Lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


Publisert 25.02.2021

DNA – eit av dei viktigaste verktøya for overvaking av store rovdyr

Arvestoffet DNA er nytta til overvaking av store rovdyr og kongeørn i Norge. Men korleis finn ein DNA frå desse dyra? Og kva for ein informasjon kan hentast ut frå DNA? Og korleis vert denne kunnskapen nytta?


Publisert 16.12.2020

Erstatning i 2020 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

I Rogaland er det generelt låge tap/skadar på husdyr der freda rovvilt er skadegjerar. I beitesesongen 2020 var det noko meir tap/skadar enn i eit normalår. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 357 319,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020.


Publisert 19.11.2020

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2021

Rovviltnemnda har i møte 16.11.2020 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2021.


Publisert 19.10.2020

1 ulv felt på skadefelling i Lund

Fredag 16. oktober vart ein ulv felt på skadefelling ved Moi i Lund kommune. Fellinga vart utført av det interkommunale skadefellingslaget i Rogaland i henhald til skadefellingsløyve gitt av Fylkesmannen i Rogaland.


Publisert 13.10.2020

Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2020

Fristen for å søke erstatning for skadar på og/eller tap av husdyr er 1. november. Søknaden skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må følgje med søknaden.