Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.07.2016

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskader på husdyr

Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med navn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Publisert 01.02.2016

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland 2015Samla sett var det låge tap til freda rovdyr i Rogaland i 2015. Me fekk inn 15 søknadar om erstatning, og totalt i Rogaland er det utbetalt kr. 207 271. 


Publisert 23.03.2015

Rovviltnemnda har fått ny nettside

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tok 1. januar 2015 over sekretariatet for Rovviltnemnda i region 1 og nemnda fekk då nye nettsider.


Publisert 23.03.2015

Kvote for betinga skadefelling 2015-2016

Rovviltnemnda i region 1 vedtok i møte 18 mars kvote for betinga skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn.


Publisert 29.01.2015

Forlenga løyve til skadefelling av 1 jerv vinteren 2015

Rogaland bondelag har fått forlenga løyve til skadefelling av ein jerv i kommunane Hjelmeland og Suldal fram til og med 15. februar 2015.


Publisert 02.01.2015

Løyve til skadefelling av jerv

Fylkesmannen har gitt Rogaland bondelag løyve til skadefelling av ein jerv i kommunane Hjelmeland og Suldal. Løyvet gjeld i tida frå 1. januar 2015 til og med 31. januar 2015


Publisert 02.12.2014

Tilskotsordningar i 2015 førebyggande konfliktdempande tiltak rovvilt

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining. Alle søknadar skal sendast gjennom elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 15. januar 2015 for dei fleste tilskotsordningane.


Publisert 27.10.2014

Snart frist for å søka om erstatning rovdyrskadar

Fristen for å søka om erstatning for skadar på husdyr er 1. november. Staten erstattar dokumenterte og antatt tap og skadar frå rovdyr på av husdyr. Alle søknadar må leverast elektronisk.


Publisert 16.10.2014

Informasjonstelefon - jerv og ulv

For rovviltregion 1 er det oppretta ein telefonsvarar der det blant anna vert opplyst kor mange dyr det er igjen på fellingskvoten.


Publisert 01.02.2013

Forlenga skadefelling av jerv

Rogaland Sau og Geit har fått forlenga løyve til skadefelling av 1 jerv i kommunane Suldal og Hjelmeland. Løyvet gjeld til og med 15. februar 2013. Fellingsforsøket skal gjennomførast av skadefellingslaget i Nord-Rogaland.