Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.01.2013

Forlenga fellingsløyve på jerv i Suldal og Hjelmeland

Rogaland Sau og Geit er gitt løyve til forlenga skadefelling av 1 jerv i perioden fram til og med 31. januar 2013.


Publisert 20.12.2012

Skadefelling av jerv i Suldal og Hjelmeland i 2013

Fylkesmannen har gitt Rogaland Sau og Geit løyve til skadefelling av jerv i perioden 2. januar 2013 til og med 16. januar 2013. Fellingsforsøket skal gjennomførast av skadefellingslaget i Nord-Rogaland.


Publisert 15.11.2012

Rovviltnemnda Region 1

Klima- og miljødepartementet har etablert 8 regionale rovviltnemnder. Fylkesmannen i Rogaland er sekretariat for Region 1 der fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder er representert. Rovviltnemnda er gitt arbeidsoppgåver innafor den nye forvaltningsforskrifta for rovvilt og skal gjere prioriteringar etter dei nasjonale bestandsmåla for regionen.