Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.10.2020

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune

Fylkesmannen i Rogaland gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Lund kommune i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra torsdag 8. oktober kl. 12.00 til torsdag 21. oktober kl. 12.00 i 2020.


Publisert 16.09.2020

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv

Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringene innebærer har fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv under lisensfelling og at fysisk tilsyn med fangstredskap på visse vilkår kan erstattes med kamera kombinert med elektronisk overvåking.


Publisert 07.09.2020

Lisensjakt på jerv og ulv 2020 – 2021

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jerv og 3 ulv kan fellast i Region 1 i Vest-Agder, Rogaland og Vestland fylker. Lisensjakta gjeld for heile Rogaland. Lisensjegerar kan vende seg til Jegerregisteret for å få lisens. Jakta krev i tillegg løyve frå grunneigar.


Publisert 06.07.2020

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland gav 03.07.2020 tillatelse til felling av 1 ulv i Lund kommune. Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av områdets betydning som beitemark og potensiale for framtidige skader dersom ulven går inn i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra fredag 3. juni kl. 22.00 til fredag 17. juli kl. 12.00, 2020.  Det er knyttet vilkår til tillatelsen.


Publisert 20.12.2019

Erstatning i 2019 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

I beitesesongen 2019  var det lite tap/skadar på husdyr der freda rovvilt var skadegjerar. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 19 435,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019.


Publisert 22.11.2019

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2020

Rovviltnemnda har i møte 19.11.2019 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2020.


Publisert 18.10.2019

Søknad om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019

Fristen for å søke erstatning for skadar på og/eller tap av husdyr er 1. november. Søknaden skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må følgje med søknaden.


Publisert 12.09.2019

Lisensjakt på jerv og ulv 2019 – 2020

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jerv og 3 ulv kan fellast i Region 1 i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Lisensjakta gjeld for heile Rogaland. Lisensjegerar kan vende seg til Jegerregisteret for å få lisens. Jakta krev i tillegg løyve frå grunneigar.


Publisert 18.06.2019

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Publisert 08.04.2019

1 gaupe er felt i Rogaland under jakta

Det vart 29. mars felt 1 gaupe i Dalen ovanfor Jørpeland i Strand kommune. I rovviltregion 1 som Rogaland er del av, var det kvotefri jakt på gaupe i perioden 1. februar til 31. mars 2019. Jaktperioden for gaupe er altså no over.