Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2022

Rovviltnemnda har i møte 07.12.2021 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2022

I region 1 er det ikkje fastsett nasjonale mål for gaupe, og nemnda vil difor alltid ha mynde til å vedta gaupejakt, uansett bestandstatus for arten. Etter rovviltforskriften skal gaupejakta vere kvoteavgrensa, men det kan gjerast unntak ved å fastsette kvotefri jakt i visse høve, jf. Forvaltingsplan for rovvilt i region 1. Rovviltnemnda har i fleire år vedteke kvotefri jakt på gaupe i heile regionen. Jakttida er 1. februar til 31. mars.

Vedtaket om kvotefri jakt vart klaga på. Klagehandsaminga er nå fullført og klima- og miljødepartementet oppretthaldt vedtaka. Det er derfor klart for kvotefri jakt på gaupe i Rogaland i 2022. Klager på vedtak om gaupejakt er ferdig behandlet - regjeringen.no

Praktisk gjennomføring av jakta

For utøving av jakta gjeld reglane i viltlova med tilhøyrande forskrifter. Felling eller forsøk på felling skal så snart som råd meldast til Statsforvaltaren.

Felte dyr skal dessutan framsynas til Statens naturoppsyn for prøvetaking m.v. med opplysning om kjønn, alder, tidspunkt for felling og fellingsstad.

Fangst av gaupe skal utøvast etisk forsvarleg og i samsvar med reglane for bruk av fangstreiskap. Bruk av fangstreiskap krev godkjenning frå Statsforvaltaren.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.