Landbruk og mat

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.03.2023

Vestsida av Langfjella dominerer produksjonen av lam

Rogaland er det fylket med flest sauar, og saman med Vestland har desse to fylka om lag 40 prosent av sauebestanden i landet.


30.03.2023

Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland

Statsforvaltaren inviterer landbruksforvaltninga i Rogaland til fagsamling 31.mai - 1. juni 2023. I år er samlinga i Dalane.


30.03.2023

Bonde i medgang og motgang

På Landbrukskonferansen 20. mars talte Halle Arnes, fagkoordinator HMS hos Norsk Landbruksrådgiving, om psykisk helse. Bodskapet var at ein må bli flinkare til gje seg sjølv ein klapp på skuldra for det ein får gjort og slutte med å jage seg sjølv for det ein ikkje får gjort. Mykje kan du gjere for å ha ein god psykiske helse, som å sørge for å ha eit sosialt nettverk, struktur på dagen eller å vera til hjelp for den som slit. 


29.03.2023

Webinar om demensomsorg på gard

Få innblikk i korleis aktivitetstilbod på gard kan sjå ut!


29.03.2023

Haugesund kommune er Rogaland sin kandidat til jordvernpris 2023

Statsforvalteren i Rogaland meiner Haugesund kommune er ein god kandidat for jordvernprisen 2023. Kommunen har sett jordvern og berekraftig byutvikling høgt på politisk dagsorden, noko som har resultert i at dei har gjort eit aktivt grep i form av tilbakeføring av eit større  jordbruksområde nord for byen som var regulert til utbygging.


27.03.2023

Rapport om salg og produksjon av økologisk mat

Landbruksdirektoratet har lagt fram sin årlige rapport: økologiske bakerier og serveringssteder med økt salg.


23.03.2023

1. april er ny frist for å etablere vipestripe

Hadde du planar om å etablere vipestripe i år, men kom deg ikkje utpå fordi det var for bløytt? Vi utset fristen for vipestripe til 1. april, men sjekk at vipa ikkje allereie har laga reir før du gjer jordarbeid. 


20.03.2023

Heiderspris til bonden Kolbjørn Anda

Kolbjørn Anda fekk i dag tildelt landbruket i Rogaland sin heiderspris. Han driv Leikvoll gard i Randaberg, og har i mange år vore ein spydspiss for eit økologisk jordbruk i matregionen Rogaland.


17.03.2023

Prosjektplanen for Hålandsvatnet er godkjent

Mandag 6. mars samlet styringsgruppa seg for første gang og vedtok den offisielle starten for prosjektet «Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet».


17.03.2023

Hald av 25. april til webinar om Inn på tunet

Vi inviterer kommunar og IPT-gardar til webinar med tema «Demensomsorg på gard».


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.