Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 03.05.2023

Skogbruket i Agder i tall 2022

Fortsatt høyt nivå på avvirkninga i Agder og store svingninger i markedet for trelast preget skogbruksåret 2022.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.


Publisert 17.03.2023

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).


Publisert 14.03.2023

Kystskogmidler 2023

Prosjektmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.


Publisert 14.03.2023

Skogkultur – satser

Gjennomsnittskostnader for 2022 og anbefalte maks.kostander for 2023.


Publisert 25.01.2023

Fornyet satsing på ungskogpleie i Agder

Behov for å øke ungskogpleieaktiviteten – nytt prosjekt på gang.


Publisert 09.11.2022

Granbarkbille – registrering 2022

NIBIO-rapport viser nedgang i fangstene etter økningen fra 2019 til 2021.


Publisert 01.11.2022

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2022.


Publisert 29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


Publisert 01.07.2022

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022

Her publiserer vi Landbruksdirektoratets rapporter om risiko for utbrudd av barkbille.