Skogbruket i Agder i tall 2023

Lassbærer i aksjon under vinterhogst. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Gledelig økning i ungskogpleiearealet og noe redusert hogst.

Publisert 22.03.2024

Les mer om avvirkningstallene, planting, ungskogpleie og andre aktuelle tema i årsrapporten.