Postjournal

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheter og Oslo kommune. Virksomhetene bruker tjenesten til å publisere postjournalene sine på internett, og postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Her kan du søke i brev og dokumenter fra SFAGs postjournal.

Publisert 24.10.2019, Sist endret 28.09.2023

Bestillingen din blir sendt til SFAGs postmottak som et innsynskrav.

Personvern
Statsforvalteren behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i
Statsforvalterens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, kan imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntas fra den offentlige journalen.
For Statsforvalteren gjelder dette enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.

Enkeltsaker innen fritt rettsråd, førerkort og fri saksførsel utgjør litt i overkant av 4000 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen på eInnsyn.