Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


23.09.2021

Kurs i biovarme på gården, Lillesand

Kurs i biovarme - flis eller ved - Lillesand 19. oktober.


13.09.2021

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Skogeiere kan søke om støtte til å bevare eller videreutvikle miljøverdier – frister 1. september og 1. november.


13.09.2021

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 1. november 2021.


10.09.2021

Kulturlandskapsdagen 2021

Vi inviterer kommuneansatte til Søgne 7. oktober.


10.09.2021

Tall fra nydyrkingssøknader i Agder

I 2020 kom det inn 81 søknader, og kommunene godkjente 923 dekar til nydyrking.


07.09.2021

Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer digitale kurs 9. september, 13. oktober og 11. november.


06.09.2021

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruk skal bidra til utvikling av norsk skogbruk, særlig rettet mot det utøvende skogbruket.


06.09.2021

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere

Norges bondelag og Inn på tunet Norge arranger fagsamling i Drammen 19.–20. oktober.


30.08.2021

Skolehager - hva, hvorfor og hvordan?

Informasjonsmøte i Kristiansand 2. september.


26.08.2021

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel