Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

01.07.2022

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner – frist 1. oktober.


01.07.2022

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022

Her publiserer vi Landbruksdirektoratets ukentlige rapporter om risiko for utbrudd av barkbille. 


30.06.2022

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2022 – søknadsfrist 15. oktober.


30.06.2022

Tilskudd til drift av seter – nytt RMP-tiltak i Agder fra 2022

For foretak med melkeproduksjon i minst fire uker per sesong på et historisk seteranlegg – gjelder ikke dagens fellesbeiter i Agder.


30.06.2022

Fra pelsdyr til bier

Etter vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen, måtte John Georg Songedal se seg om etter en ny produksjon.


30.06.2022

Revidert landbruksstrategi vedtatt i fylkestinget

Strategien peker på satsingsområder og muligheter for verdiskaping basert på Agders ressurser.


28.06.2022

Flott dag med prisutdeling i kulturlandskapet i Salmeli

Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen 26. juni.


28.06.2022

Fra granplanter til blomstereng

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.


24.06.2022

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Privat og offentlig skogforvaltning møttes på Skjeggedal i Åmli 16. juni.


24.06.2022

Jordbrukets beredskapsforum hadde møte om forsyningssituasjonen

Over 15 aktører fra landbruksnæringen i Agder var samlet 10. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel