Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


21.03.2023

Åpningstider i påsken 2023

Mandag 03.04: 08:00-15:30

Tirsdag 04.04: 08:00-15:30

Onsdag 05.04: 08:00-12:00

31.03.2023

Møte om andelslandbruk og parsellhager i Kvinesdal

Kultursalen tirsdag 11. april kl. 19.00. 


21.03.2023

Informasjonsmøter om regionalt miljøprogram i jordbruket

"RMP og pizza" – Kvås, Evjemoen og Holt 28. og 29. mars.


17.03.2023

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).


14.03.2023

Kystskogmidler 2023

Prosjektmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.


10.03.2023

Webinarer om bruk av plantevernmidler nær vann

Mattilsynet inviterer til veiledningsmøter 22. og 23. mars.


09.03.2023

Stabile tall for jordbruket i Agder

Søknadene om produksjonstilskudd i 2022 viser lite endring i antall husdyr og dekar fra året før.


07.03.2023

Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2023

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester på dagtid – søknadsfrist 12. april.


27.02.2023

Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i biogassproduksjon i Marnardal onsdag 29. mars.


27.02.2023

Kurs i fornybar energi på gården

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i fornybar energi på Kvås tirsdag 21. mars.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel